Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanbevelingen voor een meer volgroeid beleidskader voor klimaataanpassing in Vlaanderen. Advies SALV

Aanbevelingen voor een meer volgroeid beleidskader voor klimaataanpassing in Vlaanderen. Advies SALV

Gelet op het grote belang van klimaataanpassing voor de landbouwsector en de bredere samenleving, acht de SALV het opportuun om over de inhoud van het plan op eigen initiatief aanbevelingen te formuleren. De adviesraad gaat hierbij in twee stappen te werk: - onderhavig advies gaat als eerste luik dieper in op de algemene bestuurlijke aanpak en bredere strategische aspecten van het Vlaams Klimaatadaptatieplan in zijn geheel. - een toekomstig advies zal als tweede luik proactief aanbevelingen omvatten ten aanzien van het Actieprogramma Klimaatslimme Landbouw, dat het Departement Landbouw en Visserij zal opmaken.
Publicatiedatum
Juni 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu en landbouw
Doelgroep
Ruim publiek