De eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn belangrijke kwaliteitsnormen van het Vlaams onderwijs. Om na te gaan of de leerlingen van de basisschool de eindtermen en ontwikkelingsdoelen onder de knie hebben, werd in mei 2002 een eerste Vlaamse peiling georganiseerd. Men heeft onderzocht in welke mate de leerlingen de eindtermen begrijpend lezen en wiskunde hadden bereikt. Deze brochure bevat de resultaten van de eerste Vlaamse peiling. Op basis hiervan kunnen leerkrachten, directies, pedagogische begeleidingsdiensten, leerplanontwikkelaars en lerarenopleiders de sterke en zwakke punten in het onderwijsaanbod analyseren en eventuele tekorten wegwerken.

Publicatiedatum April 2004
Publicatietype Brochure
Thema's Eindtermen en ontwikkelingsdoelen