De nota schetst de krijtlijnen waarbinnen de Vlaamse Regering het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen verder wil vereenvoudigen en transparanter maken, rekening houdend met een voortschrijdende digitalisering. De voorstellen worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd in het ontwerp van Decreet Lokaal Bestuur (DLB).