Op basis van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM, 1995) wordt om de vijf jaar een Milieubeleidsplan opgesteld. Het Milieubeleidsplan 2011-2015 is de opvolger van het MINA-plan 3(+), dat liep tot eind 2010. Het Milieubeleidsplan staat ook niet op zich, maar baseert zich o.m. op het milieu- en het natuurrapport en het wordt geope- rationaliseerd via milieujaarprogramma’s.

Bestel per post

De prijs bedraagt €15,00.

Publicatiedatum September 2011
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Milieu- en natuurbeleid