De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) zal jaarlijks - overeenkomstig artikel 16.2.4 van het Milieuhandhavingsdecreet - een milieuhandhavingsprogramma opstellen. De VHRM kan hierin worden bijgestaan door al de overheden (zowel gemeentelijk als provinciaal, gewestelijk en federaal) die instaan voor het toezicht op de handhaving van het milieurecht. Deze overheden kunnen namelijk input geven voor de opmaak van het milieuhandhavingsprogramma. Het milieuhandhavingsprogramma bepaalt voor het volgende kalenderjaar de handhavingsprioriteiten van de gewestelijke overheden die belast zijn met de handhaving van het milieurecht. Bovendien kan het milieuhandhavingsprogramma ook aanbevelingen doen op het gebied van de handhaving van het milieurecht op provinciaal en gemeentelijk niveau, alsook over de samenwerking met en tussen deze beleidsniveaus. De Vlaamse Regering heeft de VHRM belast met de verplichte jaarlijkse opmaak van het milieuhandhavingsprogramma.
Publicatiedatum Oktober 2011
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Milieu- en natuurbeleid
Doelgroep Ruim publiek