Voor de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem werd in 2010 een monitoringsprogramma opgestart. Dit programma bestaat uit het gestandaardiseerd opvolgen van ecologische broedvogelgroepen gebonden aan open cultuurlandschappen en het opvolgen van vegetatie en dagvlinders in aangelegde randstroken. Het monitoringprogramma heeft als doel de effectiviteit na te gaan van de maatregelen die in de ruilverkaveling worden uitgevoerd voor het behoud of een verhoging van de actuele en potentiële natuurwaarden. Het beoogt een afwegingskader te creëren waaraan kan worden getoetst of de vooropgestelde natuurdoelstellingen bij een ruilverkaveling ook effectief worden gehaald. Aan de hand hiervan kan worden onderzocht of een bijstelling van het gevoerde beheer zich opdringt. De natuurdoelstellingen in de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem zijn o.a. gericht op de ontwikkeling van bosranden. Het monitoringprogramma voorziet deze maatregel te monitoren aan de hand van dagvlinders en vegetatie. Dit rapport legt de situatie vast vijf jaar na uitvoering van de werken.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Natuur en bos
Auteur(s)
Bart Opstaele, Johannes Jansen