In 2014 werden in opdracht van RWS twee studies uitgevoerd naar het gebruik van het intergetijdengebied door steltlopers. Eén studie was gericht op de Oosterschelde (Bouwmeester 2015) en de andere op de Westerschelde (Bouwmeester 2014). Deze studies hadden als doelstelling om na te gaan of er aan de hand van een nieuwe methodiek met een (beperkt) aantal tellingen tijdens afgaand/laag water relevante gegevens konden worden verzameld om de bovenvermelde hiaten in de kennis omtrent habitat vereisten voor steltlopers in te vullen. Deze gegevens zijn dus voorhanden, maar er is daarnaast nood aan een goede statistische verwerking die enerzijds het belang van bepaalde habitateigenschappen kan ondersteunen en anderzijds uitspraak kan doen over de benodigde inspanning bij het verzamelen van gegevens om voorspellingen te kunnen doen met voldoende betrouwbaarheid. Dit rapport focust op de gegevens uit de Westerschelde.
Publicatiedatum Augustus 2016
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Joost Vanoverbeke, Gunther Van Ryckegem
Reeks INBO.R.2015.11358580