Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027. Niet-technische samenvatting

Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027. Niet-technische samenvatting

Rapport
juli 2022
Vlaamse Milieumaatschappij - VMM
Het milieubeleid wordt in belangrijke mate bepaald door Europese wetgeving. Dat geldt ook zo voor het waterbeleid. In uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn worden stroomgebiedbeheerplannen opgesteld. Deze plannen brengen de aanwezige drukken en de actuele toestand in kaart en formuleren op basis daarvan maatregelen en acties voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 bestaan uit verschillende plandelen: een deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elf bekkenspecifieke delen en zes grondwatersysteemspecifieke delen. Ook de zoneringsplannen - die tonen waar collectieve sanering aangelegd wordt en waar individueel moet gezuiverd worden - en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen - die de uitvoering en de timing van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsprojecten regelen - maken onderdeel uit van de stroomgebiedbeheerplannen. Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2022-2027 vast. De Vlaamse Regering lanceerde hiermee De Grote STROOMversnelling met meer dan 1000 acties om de kwaliteit van ons oppervlaktewater en grondwater te verbeteren, en Vlaanderen te wapenen tegen droogte en wateroverlast. De integrale plannen zijn te raadplegen via www.stroomgebiedbeheerplannen.be. De niet-technische samenvatting wil de lezer wegwijs maken doorheen de krachtlijnen van de stroomgebiedbeheerplannen en aandachtspunten voor het voetlicht brengen.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Water
Auteur(s)
CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid