Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitbreiding kilometerheffing vrachtwagens. Advies MORA

Uitbreiding kilometerheffing vrachtwagens. Advies MORA

Beleidsadvies
januari 2024
MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
De MORA werd op de hoogte gesteld van de op stapel staande uitbreiding van het wegennet voor de kilometerheffing voor zwaar vrachtvervoer. De bijna 500 km bijkomende betolde wegen volgen op de recente uitbreiding met 686 km die gebeurde in het kader van het programmadecreet begrotingsopmaak 2024. De MORA vindt dat deze bijkomende uitbreiding voorbijgaat aan het bestaande draagvlak voor de kilometerheffing en verwacht dat de negatieve effecten van deze uitbreiding groter zijn dan de beloofde positieve effecten. Hoewel de nieuwe uitbreiding wordt gekaderd binnen het Vlaams Energie- en Klimaatplan, is de maatregel niet ingebed in een gedegen mobiliteitsbeleid en is een louter fiscale maatregel. Zo ontsnapt de wijziging dus aan een grondig maatschappelijk debat. Bovendien zal de voorgestelde uitbreiding van het betolde weggennet een disproportionele impact hebben op binnenlandse (transport)ondernemingen door de specifieke selectie van nieuwe tolwegen. Meer dan ooit dringt een grondig debat over de toekomst van de kilometerheffing zich op, zoals de MORA recent aangaf in zijn Memorandum Vlaams Mobiliteitsbeleid 2019-2024. De huidige werkwijze rond tarieven en betolde wegen zullen immers niet automatisch leiden tot een modal shift.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken