Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep - Expertenpool gewelddadige radicalisering en extremisme Nieuwsberichten van Radicalisering en Polarisatie

Projectoproep - Expertenpool gewelddadige radicalisering en extremisme

Nieuwsbericht
30 juni 2023

Gemeenten en steden zijn de eerste partners in de aanpak van radicalisme en extremisme omdat ze het dichtst bij de burger staan. Het is de taak van gemeenten om zorgwekkende ontwikkelingen tijdig te signaleren en daarop te reageren. Lokale besturen hebben hierrond al heel wat expertise uitgebouwd, maar geven aan toch nog nood te hebben aan een ondersteuningsaanbod rond gewelddadige radicalisering en extremisme, zeker wanneer zij op het terrein geconfronteerd worden met acute of escalerende, problematische situaties. In zulke situaties is het immers belangrijk om zeer snel en gepast te reageren en zo snel mogelijk een kwalitatieve aanpak te ontwikkelen en toe te passen. Bovendien worden lokale besturen geconfronteerd met een veelheid aan fenomenen die ook steeds evolueren, zoals diverse extremistische stromingen, (online)haatspraak, haatzaaiende uitlatingen, desinformatie via o.m. sociale media, … . Aangezien de lokale besturen niet op alle vlakken zelf de nodige expertise kunnen uitbouwen om op deze uitdagingen een passend antwoord te bieden, en er ook snel en adequaat moet worden ingespeeld op deze acute of escalerende lokale problematieken, engageert minister Somers zich om bijkomende ondersteuning te voorzien voor gemeenten en steden.

Aan de hand van een projectoproep wil de minister komen tot een verzameling (“pool”) van experten elk met een heel gespecialiseerd aanbod en expertise inzake de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme, om deze ter beschikking te stellen aan de lokale besturen.

Initiatiefnemers die willen intekenen, kunnen gedurende 2 jaar een beroep doen op projectsubsidies. Voor deze projectoproep is een subsidie-enveloppe van 750.000 euro beschikbaar.