Vergoeding van de brandverzekering

Neem altijd eerst contact op met uw eigen verzekeraar, wanneer u door een natuurverschijnsel schade hebt opgelopen. In alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) moet de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering vergoedt in principe schade die u geleden hebt naar aanleiding van:

 • brand
 • bliksem
 • ontploffing
 • storm
 • hagel
 • ijs- en sneeuwdruk
 • overstroming
 • het overlopen of opstuwen van openbare riolen
 • aardverschuivingen of grondverzakkingen
 • aardbeving.

U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

Opgelet: Het is mogelijk dat bepaalde goederen in uw polis zijn uitgesloten van een vergoeding, maar dat betekent niet dat ze niet verzekerbaar zijn.

Voor schade aan goederen die in principe verzekerd kunnen worden door uw verzekering ((opent in nieuw venster)), kunt u geen vergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds.

Erkenning van de ramp en vergoeding van het Rampenfonds

Bij een ramp verzamelt de getroffen gemeente zo veel mogelijk gegevens. Als u schade hebt geleden door een natuurramp, neemt u het best contact op met uw gemeente zodat zij ook uw informatie kan gebruiken.

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het Rampenfonds schade vergoeden en dat alleen als het schadefeit als ramp erkend werd.

 • Goederen die al verzekerd zijn binnen uw gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het Rampenfonds.
 • Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.
 • Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kunt u eventueel een vergoeding krijgen van het rampenfonds, op voorwaarde dat de ramp officieel erkend werd.

De procedure voor schadevergoeding loopt in twee stappen. Eerst moet het Rampenfonds de ramp erkennen. Pas daarna kunt u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Rampen tot eind juni 2014

De erkenning (of niet-erkenning) van rampen die plaatsvonden tot en met eind juni 2014, is een bevoegdheid van de federale overheid. De federale overheid behandelt al die dossiers. Op de website www.rampen.be ((opent in nieuw venster)) van de Directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken vindt u meer informatie en contactgegevens.

Voor alle rampen die sinds 1 juli 2014 plaatsgevonden hebben, is de Vlaamse overheid bevoegd.

Belangrijke wijziging voor schade in de landbouwsector vanaf 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp'.

Sinds 1 januari 2020 geldt een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens die overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering ((opent in nieuw venster)) voor teelten.