Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden even opgesomd:

  • De leeftijdsvoorwaarde
  • De inkomensvoorwaarde
  • De onroerende bezitsvoorwaarde (verstrenging bij toewijzing: wanneer de kandidaat-huurder werd ingeschreven met een uitzondering, dan moet de woning binnen het jaar na toewijzing vervreemd zijn).
  • De verblijfsvoorwaarde (verstrenging bij toewijzing: erkende vluchtelingen moeten ingeschreven zijn in vreemdelingenregister).

Toewijzingsregels

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) enerzijds, en de sociaal verhuurkantoren (SVK’s) anderzijds
hanteren een aparte wijze van toewijzen.

Afwijken van de toewijzingsregels

Sociale verhuurders kunnen in bepaalde gevallen afwijken van de toewijzingsregels.

Specifiek voor SVK's: toewijzingsprocedures

Rond toewijzingsprocedures is er wettelijk weinig geregeld. Afdeling Toezicht maakte wel richtlijnen over de te volgen toewijzingsprocedures bij SVK’s.

Taalkennisvereiste als toekomstige huurdersverplichting

Wie huurder wordt vanaf 1 januari 2023 moet twee jaar nadat hij huurder werd (datum inwerkingtreding huurovereenkomst of datum van toetreding) over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken. Dit is een huurdersverplichting. Een huurder beschikt over de mondelinge basistaalvaardigheid van het Nederlands als hij het taalkennisniveau A2 heeft.

U gaat bij de toewijzing en toetreding na of de kandidaat-huurder voldoet aan de basistaalvaardigheid van het Nederlands (niveau A2) of hiervan vrijgesteld is of uitstel heeft.

Inschrijven bij VDAB als toekomstige huurdersverplichting

Sinds 1 januari 2023 geldt een nieuwe huurdersverplichting, waardoor alle niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel zich moeten inschrijven bij VDAB.

Elke nieuwe huurder moet op het moment dat u de huurovereenkomst sluit aan de huurdersverplichting voldoen. U gaat best, vóór het sluiten van de huurovereenkomst, na of de toekomstige huurder binnen de doelgroep valt en informeert de kandidaat-huurder hierover. Zo kan deze laatste ervoor zorgen dat hij zijn verplichting is nagekomen voordat de huurovereenkomst start.

Dak- en thuisloosheid

Graag schenken we even aandacht aan een belangrijke doelgroep, nl. dak- en thuislozen.

We reiken daarom enkele handvaten aan waarmee we met z’n allen deze personen die dringend nood hebben aan degelijke huisvesting een oplossing kunnen bieden.

Dit is mogelijk binnen de bestaande systemen die we toepassen in de sociale huisvesting maar ook binnen het nieuwe toewijzingssysteem dat vanaf 1 oktober van toepassing zal zijn. Daarnaast wil Wonen in Vlaanderen kennisdeling stimuleren én wordt gekeken naar nieuwe oplossingen.

Opleidingen en documenten

Sociale verhuurders kunnen aanmelden op deze website en vinden dan:

Toewijzingen vanaf 1 oktober 2023

Meer info over de toewijzingen vanaf 1 oktober 2023? Bezig met de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement? Bekijk dan zeker de leidraad en FAQs die we we hierover aanbieden in het luik lokaal woonbeleid.