Gedaan met laden. U bevindt zich op: Arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie

Arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie

Arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie (AMA WSE) zijn onbetaalde activiteiten waarmee deelnemers de latente functies van arbeid, zoals zingeving en structuur, kunnen ervaren. 

Via begeleiding worden er drempels afgebouwd op medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch of sociaal vlak. Hierdoor kunnen de deelnemers na afloop van hun traject starten in een maatwerkbedrijf of in het normale economische circuit.

Wie?

Zowel maatwerkbedrijven en hun partners kunnen een aanvraag indienen voor de toekenning van een contingent van arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie.

Doelgroep

De doelgroep van deze trajecten zijn personen die omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematieken niet betaald aan de slag kunnen, maar wel in staat zijn om minimaal 12u per week deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten. Zij kunnen dit aantal uren gradueel opbouwen en hierbij drempels afbouwen om zo stappen naar betaald werk te zetten.

VDAB bepaalt als arbeidsmarktregisseur voor alle personen, ongeacht hun statuut, de toegang tot de arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie. Zij maakt minstens jaarlijks de inschatting of de persoon nog aan de voorwaarden van deelname beantwoordt en al dan niet naar betaalde tewerkstelling kan doorstromen.

VDAB kan de volgende categorieën van personen toeleiden naar arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie:

  1. Niet-werkende werkzoekenden als vermeld in artikel 1, eerste lid, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding
  2. Personen met een leefloon die de toelating van het OCMW hebben om deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie
  3. Personen die als arbeidsongeschikt erkend zijn in de zin van de uitkeringsverzekering voor werknemers of de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten en die de toelating van de adviserende arts van het ziekenfonds hebben gekregen om arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie te verrichten
  4. Personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangen.

Premies

Aan het maatwerkbedrijf wordt binnen het toegekend contingent arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie een subsidie toegekend van maximaal 2.650 euro per begeleide deelnemer per kalenderjaar.
Het bedrag wordt berekend a rato het aantal dagen van het jaar dat de begeleidingsovereenkomst loopt.

Wetgevend kader

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten.

Lees de volledige (gecoördineerde) tekst van het besluit(opent in nieuw venster). .