Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een mobiliteitsproject, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn.

 • Het project moet verband houden met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit (het kan educatief, sensibiliserend of op actie of onderzoek gericht zijn) en moet bovendien:
  • de verkeersveiligheid verhogen
  • en/of het fietsen bevorderen
  • en/of milieuvriendelijk verkeer stimuleren
  • en/of gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen
  • en/of zorgen voor duurzaam woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, woon-winkelverkeer of recreatieverkeer.
 • Het project heeft een duurtijd van maximaal 18 maanden.
 • Het toepassingsgebied van het project moet hoofdzakelijk beperkt zijn tot het grondgebied van het Vlaamse Gewest
 • De subsidieaanvraag moet de informatie bevatten over de aanvrager, het project en de begroting van het project zoals bepaald is in hoofdstuk III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 (PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Infrastructuur wordt niet gesubsidieerd.

Procedure

 • U moet de aanvraag voor een projectsubsidie indienen uiterlijk op 30 september van het jaar dat voorafgaat aan de startdatum van het project.
 • Op mobielvlaanderen.be vindt u het aanvraagformulier (Bijlage VII) ((opent in nieuw venster)) en het adres.
 • De ingediende projecten worden beoordeeld op basis van een aantal vastgelegde criteria, zoals het vernieuwend potentieel, het bovenlokale effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en de kosteneffectiviteit.

Bedrag

 • Bij de bepaling van het bedrag van de subsidie voor een mobiliteitsproject wordt rekening gehouden met de financiële middelen die via andere kanalen worden verkregen.
 • Het bedrag verschilt van project tot project en bedraagt maximaal 75% van de directe personeels- en werkingskosten van het project tot een bovengrens van 50.000 euro.

Wetgeving

 • Decreet tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten van 13 februari 2004 (zoals gewijzigd door het decreet van 28 november 2008).
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten van 28 mei 2004 (zoals gewijzigd door het besluit van 27 maart 2009).