Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning en subsidiëring van een mobiliteitsvereniging

Erkenning en subsidiëring van een mobiliteitsvereniging

Verenigingen die door de Vlaamse overheid erkend zijn als mobiliteitsverenigingen komen in aanmerking voor een basissubsidie, eventueel aangevuld met een bijkomende variabele subsidie.

Zowel de basissubsidie als de aanvullende subsidie bestaat uit een personeelssubsidie en een werkingssubsidie. Investeringskosten met betrekking tot het onroerend goed en het wagenpark worden niet beschouwd als werkingskosten.

De aanvrager van een subsidie kan een erkende mobiliteitsvereniging zijn of een koepel van verenigingen.

Voorwaarden erkenning

Om erkend te worden moet de mobiliteitsvereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Minstens 4 keer per jaar een tijdschrift of nieuwsbrief uitgeven over duurzame mobiliteit met een hoofdzakelijk sensibiliserende, vormende, wetenschappelijke of beleidsgerichte inhoud, dat minstens aan alle leden wordt verstuurd.
 2. De werkzaamheden en activiteiten zijn gericht op de mobiliteit binnen vijf Vlaamse provincies.
 3. Minstens 1000 individuele leden hebben die jaarlijks voor het lidmaatschap een minimumbijdrage van 10 euro betalen (gezinsleden betalen jaarlijks voor het lidmaatschep een minimumbijdrage van 15 euro).
 4. Jaarlijks minstens één gewestelijke activiteit rond een thema van duurzame mobiliteit organiseren, waarop in totaal op jaarbasis minstens 100 deelnemers aanwezig zijn en waarvan een verslag en een aanwezigheidslijst wordt opgemaakt.
 5. Jaarlijks minstens 5 vormingsactiviteiten of studiebijeenkomsten rond een thema van duurzame mobiliteit organiseren, waarop in totaal op jaarbasis minstens 100 deelnemers aanwezig zijn en waarvan een verslag en een aanwezigheidslijst wordt opgemaakt.
 6. Actief meewerken aan de werkzaamheden van de koepel van de mobiliteitsverenigingen en de door de koepel georganiseerde mobiliteitscampagnes.
 7. Beschikken over een website die op regelmatige basis wordt geactualiseerd.

Bovenstaande voorwaarden, met uitzondering van punt 3 en punt 6, zijn ook van toepassing om erkend te worden als de koepel van mobiliteitsverenigingen.

De erkenning geldt voor een periode van vier jaar als gedurende die periode de erkenningsvoorwaarden vervuld blijven.

Voorwaarden subsidiering

Alle mobiliteitsverenigingen die door de overheid erkend zijn, krijgen een basissubsidie.

Om een aanvullende subsidie te kunnen aanvragen moet de vereniging:

 • minstens 5.000 betalende leden tellen
 • aan minstens 5 van onderstaande voorwaarden voldoen:
  • de vereniging communiceert minstens vijf keer per jaar met het publiek en de media
  • de vereniging zet een gelijkekansenwerking op
  • de vereniging zet minstens drie samenwerkingsverbanden op met derden buiten de mobiliteitssector
  • de vereniging neemt actief deel aan minstens 5 gemeentelijke, bovengemeentelijke of provinciale beleids- of adviesraden
  • de vereniging voert een eigen vormingsbeleid, waarbij de eigen inhoudelijke werknemers en leden deelnemen aan opleidingen, studiedagen, … Een overzichtslijst van de gevolgde opleidingen moet worden bijgevoegd.
  • de vereniging geeft minstens één keer per jaar een thematische publicatie uit binnen het mobiliteitsdomein die minstens 20 pagina’s telt en verspreid wordt onder alle leden en andere actoren die actief betrokken zijn

Een erkende koepel van mobiliteitsverenigingen kan jaarlijks ook een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een aanvullende subsidie voor de inzet van personeel voor de organisatie van één of meer mobiliteitscampagnes op voorwaarde dat zij ook een subsidie voor de organisatie van de mobiliteitscampagne ontvangt.

Procedure

Aanvraag tot erkenning

De aanvraag tot erkenning van uw vereniging moet u indienen voor 1 mei om vanaf het volgende jaar erkend te zijn en subsidies te kunnen krijgen.

Het erkenningsdossier omvat minstens de volgende stukken:

 1. De statuten van de vereniging of de koepel van verenigingen.
 2. Een overzicht van de leden van de algemene vergadering en de verslagen van de bijeenkomsten van het voorgaande jaar.
 3. Een overzicht van de leden van de door de algemene vergadering gemandateerde bestuursorganen en verslagen van de bijeenkomsten van het voorgaande jaar.
 4. Een overzicht van de personeelsleden en hun functies.
 5. De door de daartoe gemachtigde organen goedgekeurde balans en jaarrekening van het voorgaande jaar.
 6. Een overzicht van het aantal leden per provincie die in het voorgaande jaar hun bijdrage hebben betaald.
 7. Een werkingsverslag van het voorgaande jaar waarin de voornaamste activiteiten worden opgesomd en toegelicht en waarbij wordt aangetoond dat de vereniging voldoet aan de gestelde erkenningsvoorwaarden.
 8. Een kopie van alle tijdschriften of nieuwsbrieven die in het voorgaande jaar werden verspreid.
 9. Een afdruk van de statpagina van de website en een schematische voorstelling van de opbouw ervan.

Stuur het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar tmb_subsidies@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Subsidieaanvraag

Om het recht op een basissubsidie en een aanvullende subsidie aan te vragen of te behouden, bezorgen de erkende mobiliteitsverenigingen en de koepels van mobiliteitsverenigingen vóór 1 mei van het lopende jaar de volgende documenten aan de administratie:

 1. Een inhoudelijk werkingsverslag van het voorgaande jaar.
 2. Een overzicht van de personeelsbezetting van het voorgaande jaar.
 3. Een financieel verslag van het voorgaande jaar, inclusief een gedetailleerde uitgavenstaat, een balans en een jaarrekening.
 4. Een begroting en inhoudelijk programma voor het lopende jaar.

Stuur het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar tmb_subsidies@mow.vlaanderen.be

Bedragen

Basissubsidie

 • Voor een erkende mobiliteitsvereniging bedraagt de werkingssubsidie 20% van de toegekende personeelssubsidie. Deze personeelssubsidie bedraagt 100% van de personeelskosten van één voltijds personeelslid.
 • Een erkende koepel van mobiliteitsverenigingen heeft recht op een werkingssubsidie die 20% van de toegekende personeelssubsidie bedraagt. Deze personeelssubsidie wordt echter berekend op basis van de kost voor twee voltijdse personeelsleden.

Aanvullende variabele subsidie

 • Voor een erkende mobiliteitsvereniging of een koepel van verenigingen bedraagt de werkingssubsidie 20% van de toegekende personeelssubsidie. Deze personeelssubsidie bedraagt 100% van de personeelskosten van één voltijds personeelslid.

Regelgeving