Voorwaarden

De subsidies kunnen enkel aangevraagd worden door wildbeheereenheden die erkend zijn door de Vlaamse overheid.

De projectsubsidie wordt uitgekeerd op basis van een schuldvordering voor het project, het werkingsverslag van het afgelopen kalenderjaar, de stukken ter staving en de vaststellingen op het terrein.

Procedure

Een WBE moet op papier of online een subsidieaanvraag indienen(opent in nieuw venster) bij het Agentschap voor Natuur en Bos vóór 1 april van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Voor WBE’s die een nieuwe erkenning hebben sinds 1 juli 2015, worden de projectsubsidies aangevraagd via het faunabeheerplan.

Wetgeving

Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving(opent in nieuw venster) sterk vereenvoudigd.