Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

De medewerkers van Team Taaladvies besteden veel aandacht en zorg aan deze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of weergegeven wordt.

Als de informatie die u op deze website vindt of via de informatiekanalen van Team Taaladvies (telefoon, e-mail of sociale media) ontvangt, tekortkomingen vertoont, zullen we al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor ons contactformulier. We streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u binnen vijf werkdagen een antwoord.

De Vlaamse overheid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website of de informatiekanalen van Team Taaladvies volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op deze website en op de websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald is. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. Het Contactcenter 1700 kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon bij de Vlaamse overheid te vinden.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerders van deze website en van de infokanalen van Team Taaladvies kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via die kanalen gekregen hebt.

Filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden:

Cookie Type Waarvoor wordt de cookie gebruikt? Hoelang wordt de cookie bijgehouden?
VOGANONUSER Functioneel Deze cookie wordt gebruikt door de Vlaamse overheid voor de global header en footer. Tot het einde van de sessie
_ga Analytisch Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om bezoekers te onderscheiden. 24 maanden
_gid Analytisch Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om bezoekers te onderscheiden. 24 uur
_gat Analytisch Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden. 1 minuut
_gat_gtag_UA_57787578_1 Analytisch Deze cookie geeft informatie over het aantal unieke browserbezoeken op de website. 24 uur
gaClientId Analytisch Deze cookie wordt geplaatst door de global header en footer van de Vlaamse overheid. 24 maanden
_utma Analytisch Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics en wordt gebruikt om bezoekers en gebruikers te onderscheiden. 24 maanden
has_js Functioneel Deze cookie wordt door Drupal geplaatst om te controleren of uw browser Javascript ondersteunt. Persistent
SESSdadebb771cg4305f5ceddea0356aef71 Functioneel Deze cookie houdt de quiz-ID bij. 1 maand
Webform-6389[id] Functioneel Deze cookie wordt geplaatst om bij te houden dat het formulier al ingezonden is. Als dat het geval is, kan de website daar een melding voor geven. 12 maanden

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen en u kunt de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, kan dat betekenen dat de website niet optimaal werkt.

Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen, leest u op de volgende pagina's:

Google Analytics

Om de website www.taaltelefoon.be te kunnen verbeteren, worden tijdens het gebruik analytische cookies geplaatst. Die houden bij hoe u de website gebruikt en welke pagina’s u bezoekt. Met behulp van die informatie kan Team Taaladvies onder andere nieuwe inhoud aanmaken, foutmeldingen opsporen, de navigatie verbeteren, de toegankelijkheid verhogen.

Team Taaladvies heeft met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten voor de gegevens die via analytische cookies bijgehouden worden voor www.taaltelefoon.be. De website deelt geen gegevens met Google of voor advertentiefuncties. Team Taaladvies gebruikt Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Google Ads.

De IP-adressen die Google Analytics bijhoudt, worden geanonimiseerd. De gegevens van Google Analytics worden beveiligd verstuurd via Secure Sockets Layer (SSL).

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. U kunt de informatie reproduceren als u de bron vermeldt volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Die toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen voor het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software en dergelijke) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. De Vlaamse overheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Team Taaladvies bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties over de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De Vlaamse overheid is niet verplicht om aan die gegevens en reacties gevolg te geven. De Vlaamse overheid mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat de Vlaamse overheid de ideeën, de concepten, de kennis en de technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

 

Privacyverklaring

De Vlaamse overheid respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden in dit verband alleen gebruikt voor de dienstverlening van Team Taaladvies. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor andere doeleinden gebruikt.

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens. We bewaren uw gegevens zo veilig mogelijk, beschermen die tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang, en behandelen die met een strikte naleving van de regelgeving over de gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

Deze website verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de beantwoording van de taalvragen die aan Team Taaladvies gesteld worden;
 • de verzending van de nieuwsbrief Taallink;
 • de verzameling van inzendingen voor onlinewedstrijden van Team Taaladvies.

De rechtsgrond voor de verwerking is de dienstverlening van de Vlaamse overheid; krachtens het decreet van 3 februari 1998 houdende oprichting van een Dienst voor Taaladvies, en uw toestemming om in dat verband informatie uit te wisselen met Team Taaladvies. U kunt de toestemming voor de verwerking van gegevens altijd intrekken door contact met ons op te nemen. Gebruik daarvoor ons contactformulier.

Categorieën van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • voor de beantwoording van taalvragen: uw telefoonnummer als we u terugbellen om de antwoorden op uw taalvragen te geven; uw e-mailadres, uw voornaam, uw achternaam en in voorkomend geval de naam van uw organisatie als we u de antwoorden op uw taalvragen mailen; uw adresgegevens als we u informatie op papier sturen;
 • voor de nieuwsbrief Taallink: uw e-mailadres;
 • voor de inzendingen van onlinewedstrijden van Team Taaladvies: uw e-mailadres, uw voornaam en uw achternaam.

Toegang tot persoonsgegevens

Personeelsleden van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken hebben toegang tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte 'need to know'-basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via deze website verstrekt worden, hebben de volgende bewaartermijnen:

 • maximaal twaalf maanden voor de persoonsgegevens die gebruikt worden voor de beantwoording van taalvragen;
 • de periode van inschrijving voor de e-mailadressen die ingeschreven zijn voor de nieuwsbrief Taallink; uitschrijven kan op elk moment door te klikken op de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf;
 • maximaal twaalf maanden voor de persoonsgegevens die ingestuurd worden voor deelname aan onlinewedstrijden van Team Taaladvies.

Rechten in verband met de verwerking van gegevens

U kunt op ieder moment uw gegevens bekijken en laten aanpassen door contact met ons op te nemen. U hebt het recht om op ieder moment het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken te contacteren met het verzoek om:

 • uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te wissen; het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken maakt de toegang tot en de verbetering van uw gegevens mogelijk;
 • de gegevens te beperken of rekening te houden met uw bezwaren tegen de verwerking ervan;
 • uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw gegevens;
 • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen om die aan een andere verantwoordelijke door te geven ('recht op overdraagbaarheid’);
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u meent dat het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken niet in overeenstemming van de regelgeving over de gegevensbescherming heeft gehandeld.

Hebt u vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken gegevens verzamelt en verwerkt? Mail dan naar dpo.dkbuza@vlaanderen.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast om te voldoen aan nieuwe of gewijzigde regelgeving of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming.

Bevestiging van deze privacyverklaring

Als u via deze website persoonsgegevens verstrekt, bevestigt u daarmee dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen, en met de inhoud ervan instemt.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons