Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over Team Taaladvies Taaladvies

Over Team Taaladvies

Doelstelling

Team Taaladvies is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. Het team verzorgt zowel de interne adviesverlening bij de Vlaamse overheid als de publieke dienstverlening aan het grote publiek. Die publieke dienstverlening is sinds 27 oktober 1999 operationeel en werd opgericht bij het decreet van 3 februari 1998 houdende oprichting van een Dienst voor Taaladvies.

Met zijn publieke dienstverlening draagt Team Taaladvies voor de Vlaamse overheid bij aan de doelstelling die in artikel 3 van het verdrag inzake de Nederlandse Taalunie(opent in nieuw venster) is opgenomen: ‘de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal'. Het team moet daarvoor op een systematische, efficiënte en klantgerichte wijze taaladvies aan de burger verstrekken (artikel 3 van het decreet van 3 februari 1998). De taaladviezen hebben voor de gebruiker geen bindend karakter.

In het kader van de samenwerking met de Taalunie(opent in nieuw venster) verzorgt Team Taaladvies samen met de taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal de dienstverlening voor Taaladvies.net(opent in nieuw venster), de taaladvieswebsite van de Taalunie. Team Taaladvies werkt ook mee aan de verdere ontwikkeling van de adviezen op Taaladvies.net. Medewerkers van het team maken deel uit van of zijn betrokken bij de werkzaamheden van het Taaladviesoverleg(opent in nieuw venster) en de Commissie Spelling(opent in nieuw venster) van de Taalunie.

Dienstverlening

Team Taaladvies verspreidt adviezen en beantwoordt vragen over:

 • spelling,
 • leestekens,
 • woordgebruik,
 • grammatica,
 • uitspraak,
 • tekstconventies zoals titulatuur en adressering,
 • formulering en stijl.

Team Taaladvies geeft ook informatie over woordenboeken, naslagwerken, taaltijdschriften, informatiebronnen over taal op het internet, organisaties die zich met de Nederlandse taal en met taaladvies bezighouden.

De volgende zaken behoren niet tot de opdracht van Team Taaladvies:

 • Het team corrigeert en reviseert geen teksten. Wel geeft het algemene adviezen over het ontwerp en de productie van teksten. Specifieke vragen over problemen op zinsniveau komen ook aan bod.
 • Het team levert geen adviezen die op welke wijze ook voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. Het bedenkt bijvoorbeeld geen merknamen voor bedrijven of reclameslogans voor reclamebureaus.
 • Het team lost geen vertaalproblemen op.
 • Het team beantwoordt geen vragen over historische vormen van het Nederlands en de geschiedenis van het Nederlands. Wel geeft het antwoord op vragen naar de herkomst van woorden en uitdrukkingen uit het hedendaagse Nederlands.
 • Het team beantwoordt in principe geen vragen over de herkomst, de betekenis, de uitspraak of de schrijfwijze van woorden of uitdrukkingen met een dialectische of regionale achtergrond.
 • Het team levert maar in beperkte mate advies over gespecialiseerde vakterminologische kwesties. Dat geldt bijvoorbeeld voor vaktermen uit de geneeskunde, de techniek en de informatietechnologie.

Werkwijze

Team Taaladvies wil beredeneerd en gemotiveerd taaladvies geven. De informatiebronnen en naslagwerken voor de Nederlandse taal spelen daarbij een voorname rol.

Als norm voor de spelling geldt de Woordenlijst Nederlandse Taal(opent in nieuw venster) (het Groene Boekje). De Woordenlijst geeft de officiële spelling zoals de Taalunie die in 2005 in het kader van het Taalunieverdrag heeft vastgelegd. Die spelling is verplicht bij de overheid en het onderwijs (artikel 3 en 4 van het decreet van 20 november 1972 tot vaststelling van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal, gewijzigd bij het decreet van 19 april 1995). Voor de schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen is de landenlijst met buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands(opent in nieuw venster) van de Taalunie de basisreferentie.

Taaladvies.net(opent in nieuw venster), de taaladvieswebsite van de Taalunie, geldt als basisreferentie voor alle taaladvieskwesties en -vragen. Team Taaladvies sluit zich voor zijn adviespraktijk aan bij de definitie van standaardtaal zoals die op Taaladvies.net staat:

“We verstaan onder de standaardtaal het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in het publieke domein, d.w.z. in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media. Anders uitgedrukt: standaardtaal is het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in contacten met mensen buiten de eigen vertrouwde omgeving (in zogenaamde secundaire relaties). Woorden, uitdrukkingen, uitspraakvormen of constructies die standaardtaal zijn, zijn dus in principe zonder problemen bruikbaar in de genoemde sectoren en situaties."

Ook binnen de standaardtaal bestaat variatie, die vaak geografisch of stilistisch bepaald is. Geografische variatie binnen de standaardtaal is duidelijk merkbaar tussen België en Nederland. Voor het grootste deel is de standaardtaal in België en Nederland identiek, maar er zijn ook verschillen. Hoewel veel van die verschillen meteen in het oog springen, staan ze een principiële eenheid van het taalgebied niet in de weg. De verschillen zijn vaak gradueel, maar in een aantal gevallen komen er varianten voor die ofwel alleen maar in België ofwel alleen maar in Nederland tot de standaardtaal gerekend kunnen worden. Taaladvies.net hanteert daarvoor de labels ‘standaardtaal in België' en ‘standaardtaal in Nederland'. Voor de definities daarvan sluit Team Taaladvies zich aan bij Taaladvies.net. De definitie van ‘standaardtaal in België' luidt als volgt:

“We verstaan onder de standaardtaal in België het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in het publieke domein in België, d.w.z. in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media. Anders uitgedrukt: standaardtaal in België is het Nederlands dat algemeen bruikbaar is binnen België in contacten met mensen buiten de eigen vertrouwde omgeving (in zogenaamde secundaire relaties). Woorden, uitdrukkingen, uitspraakvormen of constructies die standaardtaal zijn, zijn dus in principe zonder problemen bruikbaar in de genoemde sectoren en situaties."

Gedetailleerdere informatie over het begrip standaardtaal is te vinden in de tekst Wat is standaardtaal? (algemeen)(opent in nieuw venster) op Taaladvies.net. In de tekst Werkwijze: welke varianten hebben standaardtaalkarakter? (algemeen)(opent in nieuw venster) wordt toegelicht hoe de adviezen op Taaladvies.net tot stand komen.

Als op basis van Woordenlijst.org en Taaladvies.net geen advies gegeven kan worden, verstrekt Team Taaladvies een beredeneerd advies met behulp van andere gespecialiseerde bronnen en naslagwerken en door corpusonderzoek. Belangrijke naslagwerken zijn onder andere de Algemene Nederlandse Spraakkunst(opent in nieuw venster) (de ANS) en de online-editie van de 16de druk van Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2022-).

Medewerkers

Van links naar rechts: Katleen, Karen, Veronique, An, Stef en Dirk

De medewerkers van Team Taaladvies zijn:

coördinator

Dirk Caluwé

publiek taaladvies en Taaladvies.net

An Bosmans
Stefaan Croon
Miet Ooms
Veronique Verreycken

intern taaladvies

Karen Deschamps
Katleen Maesen

Jaarverslagen

Hieronder vindt u een koppeling naar het recentste jaarverslag van Team Taaladvies. De jaarverslagen van de voorgaande jaren staan lager op diezelfde pagina. De jaarverslagen bevatten telkens de jaarresultaten voor de publieke dienstverlening (Taaltelefoon) en geven ook een overzicht van de interne taaladvisering die Team Taaladvies voor de Vlaamse overheid verzorgt. Voor het interne taaladvies verzorgt het team de verplichte tekstrevisie bij de Vlaamse regelgeving. Dat wil zeggen dat het over de decreten en besluiten van de Vlaamse overheid taalkundig advies geeft. Daarnaast brengt het team intern ook richtlijnen uit in het kader van de preventieve taalzorg. Het begeleidt ambtenaren bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke overheidsformulieren. Op verzoek reviseert het team ook teksten van de Vlaamse overheid die voor een groter publiek bestemd zijn.

Interview 20 jaar Taaltelefoon

In oktober 2019 vierden we de twintigste verjaardag van de Taaltelefoon. Taaladviseurs An Bosmans en Stef Croon stonden in 1999 mee aan de wieg. Wat is er sinds dat prille begin gebeurd? Wie belt er? Stellen mensen nu andere vragen dan vroeger? En hoe moeilijk is onze spelling? An en Stef vertellen er alles over in dit interview.

Taalvragenvuur

Tijdens de jaarlijkse Week van het Nederlands organiseren we telkens een Taalvragenvuur. Dat is een online evenement waarin twee taaladviseurs van Onze Taal en Team Taaladvies in een klein uurtje brandende taalvragen beantwoorden. De gesprekken werden uitgezonden via YouTube. U kunt ze daar ook opnieuw bekijken.

Taalvragenvuur is een samenwerking van Team Taaladvies, Onze Taal, het Instituut voor de Nederlandse Taal en de Nederlandse Taalunie.