uitspraak - veelgemaakte fouten

1. Laat in verzorgde spreektaal geen klanken weg die uitgesproken moeten worden.

Let in het bijzonder op de onderstaande gevallen.

-

niet

maar wel

de medeklinker [h]

[eeləmaal], [eringəricht], [uis], [saamənang]

[heeləmaal], [heringəricht], [huis], [saamənhang]

Bij het woord het blijft de h onuitgesproken, behalve als het beklemtoond is.

Bij de voornaamwoorden hij, hem, hen en hun blijft de h in onbeklemtoonde positie ook vaak onuitgesproken, maar de uitspraak met h is ook altijd correct.

de eindmedeklinkers

[altei], [da], [goe], [iet], [me], [wa]

[alteit], [dat], [goet], [iets], [met], [wat]

De eindmedeklinker weglaten is wel correct bij de -n als er een toonloze e, zoals in de, aan voorafgaat: [werkə(n)], [deurə(n)], [vərlaatə(n)], [tussə(n)]. Als u de eind-n op die plaats overal uitspreekt, kan dat tot een onnatuurlijke spreekstijl leiden.

Bij het woord niet kan in informeler taalgebruik de eind-t ook weggelaten worden.

 

2. Spreek in verzorgde spreektaal de klinkers, de tweeklanken en de medeklinkers op de juiste manier uit.

Let in het bijzonder op de uitspraak van de klinkers en de tweeklanken in de onderstaande woorden.

-

niet

maar wel

belangrijk

[bəlangrək]

[bəlangreik]
zoals fantasierijk, invloedrijk

bijvoorbeeld

[bievoorbeelt]

[bəvoorbeelt]
[beivoorbeelt]

bijzonder

[beizondər], [bəzondər]

[biezondər]

woorden zoals

niet

maar wel

container, trainer

[kontènər], [trènər]

[konteenər], [treenər]

element, elektronica

met [e] aan het begin zoals in elke

met [ee] zoals in eten

Let in het bijzonder op de uitspraak van de medeklinkers in de onderstaande woorden.

woorden zoals

niet

maar wel

advertentie, advocaat

[advərtensie]

[atfərtensie]

beestje, kastje, vuistje

[beestsjə]

bij voorkeur [beesjə]
eventueel ook [beestjə]

beetje, hoedje

[beetsjə]

[beetjə]

De medeklinkercombinatie [tj] wordt in bovenstaande woorden als één klank uitgesproken.

EHBO, hrm

[ee asj bee oo]

[ee haa bee oo]

exact, exemplaar, maximum

[egzakt]

[eksakt]

politici, technici

[poolietiesjie]

[poolietiesie]

autisme, Israël, toerisme

[autizmə]

[autismə]

handdoek, ontdekken

[hantoek]

[handoek]

 

3. Spreek in verzorgde spreektaal de woorden met de juiste klemtoon uit.

Let in het bijzonder op de klemtoon in de onderstaande woorden.

a priori
burgemeester
catalogus
idealiter
normaliter
pagina
stadhuis
tunnel

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons