Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?

Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?

Als u een laag inkomen hebt, en

 • u huurt een ingehuurde woning van uw woonmaatschappij (WM), of
 • u verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning, of
 • u was dakloos en betrekt nu een woning,

dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Hieronder leest u meer over de voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Woning die u hebt verlaten

De woning die u hebt verlaten moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

 • De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is bij besluit onbewoonbaar, ongeschikt (opgelet: in dit geval gelden extra voorwaarden inzake de vastgestelde gebreken) of overbewoond verklaard op het ogenblik dat u daar uw hoofdverblijfplaats had.
 • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, zoals bijvoorbeeld een garage of loods, en de Vlaamse Wooninspectie heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico en/of gebrek aan basisvoorzieningen vastgesteld.
 • De woning ligt op een vergunde camping die al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats was.
 • De woning is gesloopt. Let op: de verlaten woning moet effectief gesloopt zijn (uiterlijk 9 maanden na de start van het nieuwe huurcontract). Een sloopvergunning volstaat dus niet als bewijs dat u aan de voorwaarde voldoet.
 • Als u minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent: de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan uw fysieke toestand.

Sinds 1 mei 2019 kunt u geen aanvraag meer indienen op basis van het verlaten van een te kleine woning. Enkel als de woning bij besluit overbewoond werd verklaard, is er nog een geldige toegangsgrond. Overbewoning houdt in dat de overschrijding van de bezettingsnorm van de woning van die aard is dat er een mensonwaardige toestand door ontstaat.

Als u verhuist naar een ingehuurde woning van uw woonmaatschappij, of als u dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die u verlaat.

Extra voorwaarden bij het verlaten van een ongeschikte woning

De woning moet bij besluit ongeschikt verklaard zijn terwijl u er uw hoofdverblijfplaats had. Op het technisch verslag van de woningcontroleur moet bovendien sprake zijn van minstens twee gebreken van categorie II of III.

Een deel van de ongeschikt verklaarde woningen behaalt dat minimum aantal gebreken niet. Voor het verlaten van een dergelijke woning kan geen tegemoetkoming in de huurprijs worden toegekend.

Stel dat de eigenaar de gebreken herstelt en de door u verlaten woning opnieuw conform is voordat u verhuisd bent of een huurcontract voor een nieuwe woning heeft afgesloten, dan vervalt uw recht op de huursubsidie.

Wanneer komt u in aanmerking voor een huursubsidie als dakloze?

U kunt als dakloze een huursubsidie krijgen in de volgende twee gevallen:

 • U hebt van het OCMW de verhoging van het leefloon ontvangen (artikel 14, § 3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie).
 • U hebt van het OCMW de installatiepremie ontvangen (Koninklijk Besluit van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen).

Deze verhoging van het leefloon of de installatiepremie moet specifiek zijn toegekend voor de woning die u in huur neemt en waar u de huursubidie voor aanvraagt.

Voorwaarden voor inkomen, eigendom en de nieuwe woning

Afschaffing verplichte inschrijving bij woonmaatschappij

Vanaf 1 november 2023 moet u zich niet meer verplicht inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij de woonmaatschappij (WM) van uw gemeente om in aanmerking te komen voor een huursubsidie.

Ondanks het wegvallen van deze verplichting, raden we toch aan om u te laten inschrijven bij uw woonmaatschappij. Na 4 jaar inschrijving op de wachtlijst voor een sociale huurwoning heeft u mogelijk recht op een huurpremie.

Andere huurpremies of huurtoelagen

Huurpremie

U kunt de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming van Wonen in Vlaanderen voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

 • Wie in aanmerking komt voor de huurpremie EN de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen.
 • Als u al een huurpremie krijgt, dan kunt u geen huursubsidie aanvragen.
 • Als u al een huursubsidie krijgt en u vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet zodra u de huurpremie ontvangt.

Huurtoelage van OCMW

Wonen in Vlaanderen houdt geen rekening met eventuele huurtoelagen van OCMW’s. Het OCMW beslist zelf of de burger een huurtoelage mag krijgen als die al een huurpremie of huursubsidie van de Vlaamse overheid krijgt.

Het is echter niet mogelijk dat iemand een installatiepremie krijgt van het OCMW én van Wonen in Vlaanderen.

Veelgestelde vragen