Alle informatie

Alle informatie die de overheid heeft, kunt u opvragen. De definitie van een bestuursdocument is dan ook ruim: alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie (informatie op papier, digitale informatie of audiovisuele informatie). Voorbeelden zijn:

 • schriftelijke documenten zoals beleidsnota’s, notulen van vergaderingen, omzendbrieven, contracten, vergunningen, e-mails…
 • statistieken en databestanden
 • foto’s, beeldopnamen en audiobestanden.

Ook documenten en bestanden die afkomstig zijn van particulieren, organisaties of andere overheden, komen in aanmerking. Het moet daarbij niet noodzakelijk gaan over informatie die tot een beslissing heeft geleid.

Iedereen kan een bestuursdocument opvragen: natuurlijke personen, rechtspersonen en overheden.

Uitzonderingen

De overheidsinstantie moet u toegang geven tot alle bestuursdocumenten die u opvraagt, behalve als:

 1. Het documenten nog niet afgewerkt is of onvolledig is.
 2. Het om een toekomstig document gaat (dat dus nog niet bestaat op het moment van uw aanvraag)
 3. Het om interne communicatie gaat waarbij het belang van de overheid om zijn interne communicatie af te schermen, zwaarder doorweegt dan het algemene belang dat gediend is met openbaarmaking.
 4. Uw vraag vereist dat de overheidsinstantie gegevens verzamelt uit dossiers om een nieuw document op te maken.
 5. Uw vraag vereist dat de overheidsinstantie informatie verwerkt of analyseert.
 6. Uw vraag vereist dat de overheidsinstantie bijkomende uitleg toevoegt aan een document.
 7. Uw vraag vereist dat de overheidsdienst een samenvatting maakt van een omvangrijjk dossier.
 8. Uw vraag te vaag geformuleerd is, ook na een verzoek tot herformulering.
 9. Uw vraag duidelijk onredelijk is.

Specifieke uitzonderingen op basis van de inhoud

Daarnaast zijn er nog uitzonderingen die enkel gelden voor dossiers met een specifieke inhoud.

Gedeeltelijke openbaarmaking van documenten

Als de informatie deels valt onder een van de uitzonderingen en deels niet, dan geeft de overheidsinstantie alleen toegang tot het deel dat openbaar kan worden gemaakt. Ze vermeldt daarbij expliciet waarom een deel van de gevraagde informatie niet openbaar mag worden gemaakt.

Openbaarmaking oude documenten

De specifieke uitzonderingen (zie hierboven) zijn beperkt in tijd. Na een termijn van 20, 50 of 120 jaar worden bestuursdocumenten die vallen onder een van die uitzonderingen publiek gemaakt.

Auteursrechten

Als uw aanvraag gaat over een bestuursdocument waarop auteursrechten rusten dan:

 • kunt u de documenten inkijken zonder beperking
 • is een kopie of afschrift alleen mogelijk na de schriftelijke toestemming van de auteur of rechthebbende

Deze beperking maakt deel uit van de wetgeving over het auteursrecht(opent in nieuw venster).

Uitzonderingen uit de federale openbaarheidswetgeving

Voor sommige aanvragen bij een Vlaamse overheidsdienst, moet die Vlaamse overheidsdienst ook de federale uitzonderingsgronden toepassen (federale openbaarheidswet(opent in nieuw venster)). Dat is bijvoorbeeld het geval bij het beroepsgeheim van een advocaat of de opsporing en vervolging van strafbare feiten.