Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Intra-corporate transferee

Toelating tot arbeid - Intra-corporate transferee

Werknemers die binnen een onderneming worden overgeplaatst, noemen we ‘intra-corporate transferees’. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden in Vlaanderen komen werken. Hun toekomstige werkgever kan daarvoor een toelating tot arbeid aanvragen.

Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een intra-corporate transferee (ICT) of binnen een onderneming overgeplaatste persoon die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 • de Vlaamse onderneming (als gebruiker van de gedetacheerde werknemer) en de buitenlandse onderneming gevestigd in een derde land (als detacherende werkgever) behoren tot dezelfde onderneming of groep van ondernemingen. Hieronder wordt verstaan: het geheel van verbonden en/of geassocieerde vennootschappen als vermeld in artikel 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen;
 • een binnen een onderneming overgeplaatste leidinggevende of specialist dient minimaal een diploma te hebben van niveau 5 (Vlaamse Kwalificatiestructuur), dus minimaal HBO5 (graduaat).
 • een binnen een onderneming overgeplaatste stagiair-werknemer dient minimaal een universitair diploma te hebben (VKS6), dus minimaal bachelor;
 • de gedetacheerde werknemer die als een binnen een onderneming overgeplaatste persoon naar de Vlaamse onderneming komt dient reeds drie maanden ononderbroken in dienst te zijn bij de oorspronkelijke werkgever, namelijk de derdelandse onderneming;
 • het inkomen:
  • dit mag tijdens de gehele duur van de overplaatsing niet minder gunstig zijn dan dat van vergelijkbare functies overeenkomstig toepasselijke wetten of collectieve overeenkomsten of praktijken;
  • er geldt een vermoeden dat aan dit looncriterium voldaan wordt als:
   • het loon voor een leidinggevende €72.154,00 bedraagt in 2022 (160% van gemiddeld Belgisch jaarsalaris) - dit bedrag verhoogt naar €73.574 in 2023.
   • het loon voor een specialist en stagiair-werknemer €45.096,00 euro bedraagt in 2022 (100% van gemiddeld Belgisch jaarsalaris) - dit bedrag verhoogt naar €45.984 in 2023.
  • Dit vermoeden is echter weerlegbaar, dat betekent dat bij de aanvraag gemotiveerd kan worden dat in de concrete sector het gemiddeld loon toch lager is. Hiermee wordt dan rekening gehouden bij de behandeling van de aanvraag. De loonbedragen (zie hierboven) zijn dus niet absoluut!
 • de geldigheidsduur:
  • een toelating tot arbeid voor leidinggevende en specialist wordt uitgereikt voor de duur van de detachering, met een maximumduur van drie jaar. De toekomstige werkgever kan deze gecombineerde vergunning meteen voor drie jaar aanvragen.
  • een toelating tot arbeid voor stagiair-werknemer wordt uitgereikt voor de duur van de detachering, met een maximumduur van één jaar.
  • binnen deze maximale periodes kunnen verlengingen toegekend worden;
  • als de maximumduur van de toelating tot arbeid bereikt is, kan er pas een nieuwe aanvraag voor overplaatsing voor diezelfde werknemer ingediend worden na verloop van een tussenperiode van drie maanden.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.

De wet van 31/07/20 heeft de richtlijn 2014/66 (Intra-Corporate Transferee - ICT) gedeeltelijk omgezet, maar verschillende bepalingen moesten nog bij Koninklijk Besluit omgezet worden (onder meer het model verblijfskaart).

Pas sinds de publicatie van dit Koninklijk Besluit van 26/11/2021 (in werking sinds 16/12/2021) kunnen er aanvragen ICT behandeld worden volgens de specifieke ICT-criteria. Daarnaast heeft de vrijstelling voor kortetermijnmobiliteit reeds rechtstreekse werking en is al langer van kracht.

Lees deze pagina in: