Alle dossiers (inclusief milieuzaken en emissies)

De overheid kan een verzoek om openbaarmaking afwijzen als:

 • de aanvraag onredelijk blijkt of te algemeen is en ook blijft na een verzoek tot herformulering door de aanvrager
 • de documenten niet af of onvolledig zijn (alleen voor dat deel van het dossier dat nog niet klaar is).

Als de aanvraag te maken heeft met bevoegdheden van de federale overheid, zijn de uitzonderingen van de federale wet op openbaarheid van bestuur ((opent in nieuw venster)) van toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het beroepsgeheim van een advocaat of de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Algemene dossiers (met uitzondering van milieuzaken of emissies)

Absolute uitzonderingen

De overheid moet een openbaarheidsverzoek afwijzen (enkel voor dossiers die niet over milieuzaken of emissies gaan):

 • als de openbaarmaking afbreuk doet aan een geheimhoudingsverplichting (in een gemeenschaps- of gewestmaterie), bv. meststoffendecreet, decreet wapenhandel
 • als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (tenzij de betrokkene akkoord gaat)
 • als de openbaarmaking afbreuk doet aan het geheim van de beraadslaging van overheidsdiensten
 • als het gaat om documenten die uitsluitend zijn opgesteld voor de strafvordering, de vordering van een administratieve sanctie of de toepassing van een tuchtmaatregel
 • als het gaat om documenten met informatie die door een derde vrijwillig werd verstrekt EN die zij uitdrukkelijk als vertrouwelijk hebben bestempeld (tenzij de betrokkene akkoord gaat).

Relatieve uitzonderingen

De overheid moet de aanvraag afwijzen als blijkt dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van (enkel van toepassing bij aanvragen die geen betrekking hebben op milieuzaken of emissies):

 • een economisch, financieel of commercieel belang van de overheid
 • de openbare orde en veiligheid
 • het vertrouwelijk karakter van relaties met andere overheden (federaal, internationaal, andere regio's)
 • vertrouwelijke commerciële en industriële gegevens, die aan de overheid zijn meegedeeld (tenzij deze derden akkoord zijn met openbaarheid)
 • de vertrouwelijkheid binnen de instanties, nodig voor de uitoefening van administratieve handhaving, interne audits of politieke besluitvorming
 • de rechtspleging in een burgerlijk of administratief rechtsgeding (als er een rechtszaak bezig is in deze zaak).

Milieuzaken (geen emissies)

Voor dossiers over milieuzaken gelden alleen relatieve uitzonderingen. De overheid moet de aanvraag enkel afwijzen als blijkt dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:

 • de bescherming van privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding, zoals:
  • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy), tenzij de betrokkene zijn akkoord verleend
  • informatie vrijwillig verstrekt door derden en uitdrukkelijk als vertrouwelijk bestempeld (als deze derden akkoord zijn met openbaarheid mag dit niet ingeroepen worden als uitzondering)
  • het vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie (als deze derden akkoord zijn met openbaarheid mag dit niet ingeroepen worden als uitzondering)
  • documenten opgesteld voor strafvorderingen en administratieve sancties
  • documenten opgesteld in tuchtprocedures
  • documenten in een hangend rechtsgeding
  • het geheim van de beraadslagingen van overheidsdiensten
  • het vertrouwelijk karakter van betrekkingen met andere overheden (federaal, andere regio's, internationaal)
  • de vertrouwelijkheid in een interne audit, administratieve handhaving en politieke besluitvorming
 • de handhaving van de openbare orde en veiligheid
 • de bescherming van het milieu waarop de informatie betrekking heeft.

Emissies

Als het gaat om emissies in het milieu (uitstoot, lozing), is het aantal uitzonderingen beperkt. De overheid moet een aanvraag enkel afwijzen als het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:

 • de vertrouwelijkheid van gerechtelijke documenten:
  • documenten rond een strafvordering of administratieve sanctie
  • documenten in een tuchtprocedure
  • documenten die gebruikt worden in een burgerlijk of administratief rechtsgeding dat hangende is
 • de openbare orde en veiligheid
 • het vertrouwelijke karakter van relaties met andere overheden (federaal, andere regio's, internationaal).

Uitzondering voor een deel van de documenten

Als de documenten deels vallen onder bovenstaande uitzonderingen en deels niet, dan geeft de overheid enkel inzage of afschrift van het deel dat openbaar kan worden gemaakt. De overheid vermeldt waarom maar een deel van de gevraagde documenten openbaar gemaakt wordt.

Documenten met auteursrecht

Als de aanvraag gaat om een bestuursdocument waarin sprake is van auteursrechten:

 • dan is inzage altijd mogelijk, zonder beperking
 • dan is een afschrift of kopie enkel mogelijk na schriftelijk toestemming van de auteur of rechthebbende.

De betrokken overheid wijst in ieder geval op het auteursrechtelijk karakter van het werk.

Deze beperking maakt deel uit van de wetgeving over het auteursrecht ((opent in nieuw venster)) (federale materie).

Hoe lang zijn bovenstaande uitzonderingen geldig?

Voor oudere documenten mag de overheid sommige van de bovenstaande uitzonderingen niet meer inroepen om het document niet openbaar te maken.

Documenten ouder dan 20 jaar

De overheid moet volgende documenten openbaar maken als ze ouder zijn dan 20 jaar:

 • documenten die afbreuk deden aan het geheim van de beraadslagingen van overheidsdiensten
 • documenten die uitsluitend zijn opgesteld voor de strafvordering, de vordering van een administratieve sanctie of de toepassing van een tuchtmaatregel
 • documenten waarvan het belang van de openbaarheid niet opwoog tegen de bescherming van:
  • een economisch, financieel of commercieel belang van de overheidsinstanties
  • de rechtspleging in een burgerlijk of administratief rechtsgeding en de mogelijkheid om een eerlijk proces te krijgen
  • het vertrouwelijke karakter van de handelingen van een overheidsinstantie als die vertrouwelijkheid noodzakelijk was voor de uitoefening van de administratieve handhaving, een audit die in uitvoering is of de politieke besluitvorming
  • de openbare orde en de veiligheid
  • de bescherming van het milieu waarop de informatie betrekking heeft.

Documenten ouder dan 50 jaar

De overheid moet volgende documenten je openbaar maken als ze ouder zijn dan 50 jaar:

 • documenten die afbreuk deden aan een geheimhoudingsverplichting in een gemeenschaps- of gewestmaterie
 • documenten met informatie die door een derde vrijwillig werden verstrekt EN die zij uitdrukkelijk als vertrouwelijk hebben bestempeld
 • documenten waarvan het belang van de openbaarheid niet opwoog tegen de bescherming van een van:
  • het vertrouwelijke karakter van relaties met andere overheden (federaal, internationaal, andere regio’s)
  • vertrouwelijke commerciële en industriële gegevens, die aan de overheid zijn meegedeeld.

Documenten ouder dan 120 jaar

De overheid moet volgende documenten openbaar maken als ze ouder zijn dan 120 jaar, of als het gaat over persoonsgegevens van een persoon die meer dan 20 jaar geleden overleden is:

 • documenten die afbreuk deden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.