Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderwijstaal in het hoger onderwijs

Onderwijstaal in het hoger onderwijs

De onderwijstaal is de taal die docenten gebruiken om onderwijs te verstrekken.

Regelgeving

De Codex Hoger Onderwijs(opent in nieuw venster) regelt de onderwijstaal voor de universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Basisregel

De onderwijstaal in de hogescholen en de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap is het Nederlands.

Voor bepaalde opleidingen bestaan er uitzonderingen.

Een hogeschool of een universiteit kan onder bepaalde voorwaarden ervoor kiezen om bepaalde opleidingsonderdelen in een initiële bachelor-, master- of graduaatsopleiding in een andere onderwijstaal dan het Nederlands te doceren. Zo kunnen studenten een opleidingsonderdeel in een vreemde taal volgen om die taal aan te leren.

Een hogeschool of een universiteit kan onder bepaalde voorwaarden ervoor kiezen om een initiële bachelor- of masteropleiding in een andere taal dan het Nederlands te doceren.

De hogescholen of universiteiten bepalen zelf de onderwijstaal in de post-initiële opleidingen. Het gaat dan om bachelor-na-bacheloropleidingen, master-na-masteropleidingen, postgraduaatsopleidingen en onderwijs- en andere studieactiviteiten die ze in het kader van permanente vorming als nascholing of bijscholing organiseren.

Toezicht en controle

De Vlaamse Regering stelde regeringscommissarissen aan voor de universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. Zij oefenen toezicht en controle uit op deze universiteiten en hogescholen. De regeringscommissaris kan een met redenen omkleed beroep indienen bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing van een universiteit of hogeschool als hij of zij die in strijd acht met de taalregelgeving.

Overzicht van de verschillende regeringscommissarissen(opent in nieuw venster)

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen is een administratief rechtscollege dat (enkel) uitspraken doet over procedures die studenten starten tegen een studievoortgangsbeslissing en een beslissing over het leerkrediet. Op een onrechtstreekse wijze doet de Raad dus uitspraak over de naleving van de onderwijstaal.

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen(opent in nieuw venster)

Sancties

De Vlaamse Regering kan – na een beroep door de regeringscommissaris – beslissen dat de beslissing van de hogeschool of de universiteit onwettig of onregelmatig is. De Vlaamse Regering verzoekt in dat geval de onderwijsinstelling om:

  • binnen een bepaalde termijn een nieuwe beslissing te nemen die niet onwettelijk of onregelmatig is, of

  • de beslissing in te trekken.

De Vlaamse Regering schorst de toekenning van het geheel of een gedeelte van de uitkeringen van de universiteit of de hogeschool die daar geen gevolg aan geeft.

Een student kan een beroep indienen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. De behandeling van een verzoekschrift door de Raad kan onder meer leiden tot een gemotiveerde vernietiging van de onrechtmatig genomen studievoortgangsbeslissing. In dat geval kan de Raad het bestuur bevelen een nieuwe beslissing te nemen onder de voorwaarden opgesteld door de Raad.