Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegdheden van gewesten

Bevoegdheden van gewesten

De gewesten in België zijn bevoegd voor de grondgebonden materies:

 • Ruimtelijke ordening: ruimtelijke plannen, bouwvergunningen, stadsvernieuwing, monumenten en landschappen
 • Wonen en huisvesting: sociale woningbouw, financiële ondersteuning van wonen, woninghuur, woonfiscaliteit, ...
 • Leefmilieu: bescherming van het leefmilieu, afvalstoffenbeleid, elektrische voertuigen en laadpunten, ...
 • Landinrichting en natuurbehoud: ruilverkaveling, parken, bossen, jacht, visvangst, ...
 • Waterbeleid: drinkwater, zuivering afvalwater, riolering, ...
 • Landbouw en zeevisserij: steun aan land- en tuinbouwbedrijven, duurzame landbouw, promotie van voeding, pachtwetgeving, landbouwrampenfonds, ...
 • Economie: steun en advies aan bedrijven, handelsvestiging en handelshuur, prijsbeleid en buitenlandse handel, ...
 • Toerisme
 • Dierenwelzijn
 • Energiebeleid: distributie elektriciteit en aardgas, bevordering rationeel energiegebruik, ...
 • Gemeenten, provincies en intercommunales: administratief toezicht op werking, financiën en personeel, stedenbeleid, lokale en provinciale verkiezingen, ...
 • Tewerkstelling: arbeidsbemiddeling, werkgelegenheidsprogramma's, activeringsbeleid, economische migratie, dienstencheques, betaald educatief verlof, ...
 • Openbare werken en vervoer: wegen, waterwegen, zeehavens, regionale luchthavens, streekvervoer, rijopleiding en -examens (met uitzondering van rijbewijzen), technische keuring, scheepvaartcontrole, ...
 • Wetenschappelijk onderzoek over de eigen bevoegdheden
 • Internationale aangelegenheden betreffende de eigen bevoegdheden en ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel.