Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klokkenluidersregeling Vlaamse overheid

Klokkenluidersregeling Vlaamse overheid

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken kan melden en onder welke voorwaarden je als melder in aanmerking komt voor de bescherming tegen represailles.

Welke meldingen?

Je kan een melding doen over inbreuken die gebaseerd zijn op informatie die je uit je werkomgeving verkreeg. Een melding is iets anders dan een klacht.

Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.

Wie kan melden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van de Vlaamse overheid of de lokale en provinciale besturen. Ook externen die via hun werk met de Vlaamse overheid of de lokale en provinciale besturen in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, consultants of leveranciers.

Goed om te weten: voor burgers zonder werkrelatie met de Vlaamse overheid of de lokale en provinciale besturen, geldt de gewone klachtenregeling. Lees meer op de webpagina ‘Een klacht over een Vlaamse overheidsdienst’.

Waar kan je melden?

De regelgeving voorziet veilige meldkanalen binnen en buiten elke organisatie:

 • De interne meldkanalen voor de Vlaamse overheid zijn de lijnmanager van de entiteit waarover de melding gaat en Audit Vlaanderen indien de entiteit tot het audituniversum van Audit Vlaanderen behoort. Zo niet, is alleen de lijnmanager het interne meldkanaal.
 • Het externe meldkanaal is de Vlaamse Ombudsdienst, een dienst die onafhankelijk is ten opzichte van de Vlaamse overheidsadministratie.

Voor de lokale en provinciale besturen:

 • zijn de hoofden van het personeel het interne meldkanaal.
 • zijn Audit Vlaanderen of de Vlaamse Ombudsdienst het externe meldkanaal. Meer specifieke informatie over de meldkanalen bij de lokale en provinciale besturen vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Als melder meld je de informatie over een inbreuk bij voorkeur intern als de inbreuk op een doeltreffende manier intern kan behandeld worden en er geen risico op represailles bestaat.

Je kunt de informatie ook openbaar bekendmaken.

Welke bescherming?

Bij een melding via de interne en externe meldkanalen, heb je de keuze om je naam bekend te maken als melder, of anoniem te blijven. Meld je anoniem, dan wordt je identiteit niet bekend gemaakt. Meld je niet anoniem en maak je je naam bekend, dan wordt je identiteit beschermd.

De meldingskanalen zorgen voor systemen die de vertrouwelijkheid beschermen van:

 • jouw identiteit
 • de identiteit van de anderen die in de melding genoemd zijn
 • de informatie waaruit jouw identiteit of deze van de anderen kunnen blijken

Dit door onder andere de toegang tot deze informatie te beperken.

Als melder ben je beschermd tegen represailles. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade.

Goed om te weten

 • Lokale en provinciale besturen moeten ook een bescherming tegen elke vorm van represaille voorzien.
 • Via de Vlaamse Ombudsdienst wordt nog aanvullende bescherming voorzien voor de personeelsleden van de diensten Vlaamse overheid. Zij moeten deze bescherming aanvragen.
 • In bepaalde gevallen word je ook beschermd tegen represailles als je informatie openbaar maakt (lees hieronder meer).

Hoe maak je een melding?

Hoe je een melding doet, is afhankelijk van de entiteit of het bestuur waarover de melding gaat:

 • De procedure voor het melden van inbreuken bij een lokaal of provinciaal bestuur kan je terugvinden op de website van het betrokken lokale of provinciale bestuur.
 • De procedure voor het melden van inbreuken bij de diensten van de Vlaamse overheid vind je op de webpagina ‘Procedure klokkenluidersmelding diensten Vlaamse overheid’.
 • De procedure voor het melden van inbreuken bij andere Vlaamse overheidsdiensten vind je op de website van de betrokken overheidsdienst.