Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondernemingsplannen en overeenkomsten tussen de Vlaamse administratie en de Vlaamse Regering

Ondernemingsplannen en overeenkomsten tussen de Vlaamse administratie en de Vlaamse Regering

Eén van de pijlers van de Vlaamse administratie is de overeenkomst die wordt afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid. In de zogenaamde ondernemingsplannen worden de wederzijdse engagementen vastgelegd tussen:

  • de politieke overheid, meer bepaald de functioneel bevoegde minister namens de Vlaamse Regering
  • en de ambtelijke beleidsuitvoerders, meer bepaald de leidend ambtenaar van een departement, intern verzelfstandigd agentschap (IVA) of de Raad van Bestuur van een extern publiek- of privaatrechtelijk vormgegeven agentschap (EVA).

Om de administratieve last te beperken, wordt er een meerjarige component opgenomen in de jaarlijkse ondernemingsplannen:

  • In het eerste ondernemingsplan van een nieuwe regeerperiode wordt meer aandacht besteed aan de strategische meerjarencomponent, naar analogie met de beleidsnota van de ministers.
  • De ondernemingsplannen van de volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing hiervan.

U vindt een overzicht van de ondernemingsplannen(opent in nieuw venster) op Vlaanderen.be.

Vervanging overeenkomsten door ondernemingsplannen

Tot en met 2015 sloot de Vlaamse Regering managementovereenkomsten af met de departementen van de Vlaamse administratie en beheers- of samenwerkingsovereenkomsten met de agentschappen. In navolging van het Regeerakkoord 2014-2019 werden die overeenkomsten afgeschaft (uitgezonderd voor de VRT en De Lijn) en geïntegreerd in de ondernemingsplannen.

Meer informatie over beheersinstrumenten