Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Privacyverklaring

Laatste update: september 2023

Deze privacyverklaring van het Agentschap Justitie en Handhaving omschrijft de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met onze privacypraktijken, neergeschreven in wat volgt, en contacteer ons indien je vragen hebt omtrent deze verklaring. Als je algemene vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (hierna: FG) van het Agentschap Justitie en Handhaving door te mailen naar dpo.ajh@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Je kan ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wie verwerkt jouw gegevens?

Het agentschap Justitie en Handhaving verwerkt jouw persoonsgegevens en waarborgt en respecteert hierbij jouw privacy. Het agentschap Justitie en Handhaving treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Dit betekent dat het agentschap verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer een melding gemaakt wordt, verwerken wij de volgende categorieën van natuurlijke personen:

 • De personen die melding maken;
 • De personen over wie een melding wordt gemaakt;
 • De personen die geïdentificeerd worden in het kader van de melding;
 • De personen die de melding behandelen.

Hierbij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Identiteitsgegevens (bvb voor- en achternaam);
 • Contactgegevens (bvb e-mailadres, telefoonnummer);
 • Beroepsgegevens;
 • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 AVG (bvb etnische afkomst of seksuele gerichtheid);
 • Strafrechtelijke gegevens in de zin van art. 10 AVG;
 • Audio, video, afbeeldingen en officebestanden die persoonsgegevens bevatten en die als bijlage worden opgeladen bij een melding;
 • Persoonsgegevens die blijken uit de feitelijke omstandigheden in verband met de melding (bvb de naam van getuigen);

Hoe komen we aan deze gegevens?

We krijgen jouw persoonsgegevens enerzijds rechtstreeks op een van de volgende manieren:

 • De melder neemt contact op via het invulformulier op deze website;
 • De melder neemt contact op via mail;
 • De melder neemt telefonisch contact op;
 • De melder neemt contact op via de chatbox;
 • De melder heeft een fysieke afspraak.

Daarnaast kan het ook zijn dat we jouw persoonsgegevens onrechtstreeks ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer een melding persoonsgegevens over andere personen dan de melder bevat.

Voor welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens om een melding te behandelen.

Op basis van welke verwerkingsgrond verwerken we jouw gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw (uitdrukkelijke) toestemming als je ons zelf contacteert en je persoonsgegevens meedeelt (artikel 6, lid 1, a) AVG en art. 9, lid 2, a) AVG).

De behandeling van een melding, en de daar bijhorende persoonsgegevens die niet van de melder zelf zijn, worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, f) AVG).

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Binnen het agentschap Justitie en Handhaving hebben enkel de medewerkers die jouw melding behandelen toegang tot jouw persoonsgegevens.

Daarnaast kan het agentschap beroep doen op derde partijen om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren. We zorgen er steeds voor dat deze derde partij voldoende waarborgen neemt voor de bescherming en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wanneer je een melding maakt, kunnen wij jouw persoonsgegevens doorsturen naar:

 • Dienstverleners die namens het agentschap Justitie en Handhaving optreden om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zoals het dossierbeheersysteem waarin de meldingen worden bijgehouden.
 • Overheidsinstanties: in bepaalde gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan toezichthoudende autoriteiten of politie-, gerechtelijke of andere autoriteiten als wij van mening zijn dat wij hiertoe verplicht zijn op basis van de toepasselijke wet- of regelgeving of op basis van een ander wettig verzoek of bevel.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het hierboven omschreven doeleinde. Jouw persoonsgegevens worden tot tien jaar nadat het agentschap Justitie en Handhaving jouw melding heeft ontvangen, bijgehouden.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

Jouw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) verwerkt.

Soms kan het echter zijn dat we jouw persoonsgegevens delen met een derde partij buiten de EER. Wanneer dat het geval is, verbinden wij ons ertoe een passend en toereikend beschermingsniveau voor jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Heb je vragen over een mogelijke doorgifte van je persoonsgegevens buiten de EER, kan je de FG contacteren via dpo.ajh@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Welke rechten heb je?

Je hebt als betrokkene verschillende rechten die je kan uitoefenen. Wanneer je het agentschap Justitie en Handhaving verzoekt tot het uitoefenen van één van onderstaande rechten, zal de FG steeds nagaan of het verzoek ingewilligd kan worden.

Recht op informatie

Je kan een toegangsverzoek indienen bij het agentschap Justitie en Handhaving om inzage te verkrijgen in alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken, met inbegrip van de verwerkingsgronden en op welke manier deze gegevens werden verzameld.

Recht op rectificatie, wissing en beperking van onjuiste of onrechtmatig verkregen gegevens

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of wijzigen en, onder bepaalde omstandigheden, het recht om jouw persoonsgegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Je erkent dat, indien je weigert bepaalde gegevens te verstrekken of om het wissen van jouw persoonsgegevens verzoekt, wij bepaalde diensten niet langer zullen kunnen verlenen. Je hebt ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

Indien je niet langer geïnformeerd wenst te worden over updates of direct marketing wenst te ontvangen, heb je het recht om een verzoek tot bezwaar in te dienen. Wij wijzen je erop dat je geen bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst dat je met ons bent aangegaan voor zolang de overeenkomst van kracht is.

Recht om uw toestemming in te trekken

Indien de verwerkingsactiviteit is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Recht op gegevensoverdracht

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en/of om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op het neerleggen van een klacht

Indien je op enig moment van mening bent dat wij jouw privacy hebben geschonden en als je het niet eens bent met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in het land waar je verblijft of in een land naar keuze.

De contactgegevens van de Vlaamse Toezichtcommissie zijn:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
+32 (0)2 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be(opent in uw e-mail applicatie)

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit kan je mailen via contact@apd-gba.be(opent in uw e-mail applicatie) of bereiken via onderstaand adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Om één of meerdere van jouw rechten uit te oefenen, kan je contact opnemen met de FG via dpo.ajh@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat jouw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.