Met het relanceplan Vlaamse Veerkracht investeert de Vlaamse Regering in het herstel van de pandemie, maar ook in de toekomstige veerkracht bij nieuwe crisissen. Ze monitort de relance aan de hand van een aantal kernindicatoren. In lijn met de voortgangsrapportage geeft de set van kernindicatoren de context weer waarbinnen de projecten van het relanceplan hun voortgang moeten realiseren, met aandacht voor duurzame, inclusieve en gezonde groei.

Deze indicatoren zijn onder te verdelen in twee groepen. Een eerste set beschrijft de macro-economische en budgettaire context waarin de uitvoering van het plan Vlaamse Veerkracht zich ontrolt. Een tweede set zijn indicatoren waar het relanceplan een directe of indirecte impact op beoogt. Die tweede set is opgedeeld in de vermelde drie groeipolen: duurzame, inclusieve en gezonde groei. Samen geven de indicatoren een beeld van de evolutie van de economische en maatschappelijke situatie in Vlaanderen.