Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

De Vlaamse Regering trekt extra middelen uit om de zorg- en welzijnssector meer te ondersteunen. Ze versnelt de geplande investeringen in de Vlaamse woonzorg(centra) en de verhoging van middelen om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg aan te pakken.

Extra middelen voor zorg en welzijn

Een man met een stethoscoop om de nek en een blauw shirt legt een hand op de schouder van een oudere man

Mensen uit de zorg- en welzijnssector hebben tijdens de coronacrisis bovenmatige prestaties geleverd. Maar de crisis heeft ook zwakke plekken in ons zorg- en welzijnssysteem blootgelegd.

De Vlaamse Regering wil die aanpakken en heeft daarvoor een extra jaarlijks terugkerend budget van 525 miljoen euro vrijgemaakt, boven op het uitbreidingsbudget voor Welzijn waarin al voorzien was.

Er komen extra middelen om:

 • het zorgpersoneel een beter loon te geven
 • het zorgberoep aantrekkelijker te maken
 • het zorgaanbod in allerlei sectoren uit te breiden
 • kwalitatieve verbeteringen en hervormingen in de zorgsector door te voeren

Woonzorg(centra) en wachtlijsten

De Vlaamse Regering versnelt de geplande investeringen in de Vlaamse woonzorg(centra) om een krachtig antwoord te bieden op de zorgzwaarte van de bewoners, die sterk toeneemt. Daarmee helpt ze een historische achterstand weg te werken.

De Vlaamse Regering versnelt ook de verhoging van middelen om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg aan te pakken.

Het mentale welzijn versterken

De Vlaamse Regering investeert om het mentale welbevinden van Vlamingen te versterken. De coronacrisis zette het belang van psychosociaal welzijn, zeker bij jongeren, nog duidelijker in de verf. De crisis toonde ook onmiskenbaar de waarde van sociale contacten, buurt en samenleving aan.

De Vlaamse Regering stelde al in april 2020 een actieplan mentaal welzijn op om de mentale gevolgen van COVID-19 te bestrijden. Met het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet ze die inspanningen voort.

De Vlaamse Regering wil investeren om:

 • de Huizen van het Kind te versterken
 • eenmalige initiatieven te ontwikkelen voor de ondersteuning van mensen die psychisch kwetsbaar zijn
 • de preventieve geestelijke gezondheidszorg op lokaal niveau meer uit te bouwen met:
  • overkophuizen: dat zijn toegankelijke ontmoetingsplekken waar jongeren tot 25 jaar terechtkunnen voor activiteiten. Ze vinden er ook een luisterend oor en kunnen een beroep doen op professionele therapeutische hulp. De overkophuizen werken sterk participatief.
  • ‘één gezin, één plan’: dat zijn samenwerkingsverbanden van partners uit de gezins- en jeugdhulp die laagdrempelige, snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulpverlening bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen met pedagogische ondersteuningsbehoeften.
 • intrafamiliaal geweld beter aan te pakken: bewustmakingscampagnes, crisisopvang en crisisbegeleiding in residentiële jeugdzorg
 • buurtgerichte lokale initiatieven te versterken.

Armoedebestrijding en wijkverbetering

De Vlaamse Regering investeert om de sociale cohesie in de samenleving te versterken.

 • In samenwerking met de lokale besturen zet ze in op extra buitenschoolse activiteiten voor kinderen, op buurtwerk en op initiatieven die lokale armoede bestrijden.
 • Voor kwetsbare wijken sluit ze met steden en gemeenten wijkverbeteringscontracten die een mix van kordate en zachte maatregelen op het vlak van wonen, onderwijs en werk bevatten. De lokale besturen en de Vlaamse overheid engageren zich zo samen om de vicieuze cirkel van maatschappelijke kwetsbaarheid in die wijken te doorbreken.