Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bezwaar tegen de verkiezingen Resultaten

Bezwaar tegen de verkiezingen

Kandidaten kunnen binnen 40 dagen na de dagtekening van het proces-verbaal bezwaar indienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De Raad doet uitspraak binnen 35 dagen. Als er geen uitspraak is binnen de termijn, blijft de afgekondigde uitslag definitief, met mogelijkheid tot beroep bij de Raad van State.

Als kandidaten menen dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de verkiezingen kunnen ze bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een bezwaar indienen tegen de verkiezing. Het kan gaan om onregelmatigheden:

 • tijdens het voeren van de verkiezingscampagnes
 • tijdens de stemming
 • tijdens de telling van de stemmen.

Het bezwaar kan gericht zijn tegen:

 • de verkiezing, of
 • de verkiezingsuitgaven die gedaan werden door de lijsttrekkers en de kandidaten.

Indienen van een bezwaar

Enkel kandidaten kunnen een bezwaar indienen. Ze doen dat met een verzoekschrift dat ze neerleggen op het secretariaat van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of aangetekend per post verzenden. Kandidaten moeten het verzoekschrift indienen binnen een termijn van 40 dagen, te rekenen van de dagtekening van het proces-verbaal van de verkiezingen.

Lees meer over de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op de website van de Dienst van de Bestuursrechtcolleges(opent in nieuw venster).

Vereisten verzoekschrift

Het verzoekschrift moet gedagtekend zijn en ondertekend door de verzoeker of zijn raadsman.

Het bevat minstens de volgende gegevens:

 • de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoeker, de gekozen woonplaats in België, en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres
 • in voorkomend geval, de naam en het adres van de verweerder
 • het voorwerp van het beroep of bezwaar
 • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
 • een inventaris van de overtuigingsstukken.

De verzoeker voegt in voorkomend geval de volgende documenten bij het verzoekschrift:

 • een afschrift van de bestreden beslissing of een verklaring van de verzoeker dat hij niet in het bezit is van een dergelijk afschrift
 • als de verzoeker een rechtspersoon is en hij geen raadsman heeft die advocaat is, een afschrift van zijn geldende en gecoördineerde statuten en van de akte van aanstelling van zijn organen, alsook het bewijs dat het daarvoor bevoegde orgaan beslist heeft in rechte te treden
 • de schriftelijke volmacht van zijn raadsman als hij geen advocaat is
 • de overtuigingsstukken die in de inventaris zijn vermeld en overeenkomstig die inventaris genummerd zijn.

Als het verzoekschrift niet voldoet aan de vereisten, kan de verzoeker het verzoekschrift binnen de bezwaartermijn vervangen door een nieuwe versie.

De verzoeker kan overtuigingsstukken toevoegen aan het verzoekschrift. Na de indiening kan de verzoeker enkel aanvullende overtuigingsstukken toevoegen die nog niet bekend waren bij de opmaak van het verzoekschrift. De verzoeker bezorgt in dat geval een kopie van de aanvullende overtuigingsstukken aan de Raad. De verzoeker bundelt en inventariseert de overtuigingsstukken.

Uitspraak Raad voor Verkiezingsbetwistingen

De Raad doet uitspraak binnen de 35 dagen na de indiening van het bezwaar.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen kan de verkiezing geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren op grond van onregelmatigheden die de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten kunnen beïnvloeden.

Als binnen de termijn van 35 dagen geen uitspraak is gedaan, wordt het bezwaar als verworpen beschouwd en is de uitslag van de verkiezing, zoals die door het hoofdbureau is afgekondigd, definitief, met behoud van de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.