Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezingspubliciteit Verkiezingscampagne

Verkiezingspubliciteit

Er gelden regels voor het aanbrengen van affiches en het gebruik van reclameborden voor verkiezingspubliciteit in de openbare ruimte, op privaat domein en langs gewestwegen.​​​​

Je mag enkel verkiezingspubliciteit aanbrengen:

  • op openbare plaatsen die door de gemeentelijke overheden zijn bestemd voor aanplakking
  • op privaat domein als de eigenaar of gebruiksgerechtigde vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Je mag geen verkiezingsaffiches aanbrengen op andere goederen beheerd door openbare besturen.

Het is verboden om tussen 22 uur en 7 uur verkiezingsaffiches aan te brengen. Op de dag van de verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 uur en 15 uur.

In de openbare ruimte

Gemeenten zijn niet verplicht om plaatsen of borden te bestemmen voor verkiezingspropaganda.

De beslissing of er borden worden geplaatst, wanneer en hoeveel, behoort tot de lokale autonomie van de gemeenten. De steden en gemeenten kunnen hieromtrent een eigen politiereglement uitvaardigen waarin ze bijkomende regels stellen.

Besturen moeten rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur en een gelijke behandeling tussen alle lijsten garanderen.

Op het privaat domein

Er is geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor de plaatsing van reclameborden voor verkiezingspropaganda op privaat domein. Een gemeente kan verkiezingsaffiches en aanplakborden op privaat domein wel beperken via een politieverordening. Het is immers de taak van de gemeenten om te voorzien in een goede politie die waakt over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen, en in openbare gebouwen.

Gemeenten moeten een evenwicht zoeken tussen:

  • de vrijheid van meningsuiting, waaronder het plaatsen van verkiezingsborden op privaat domein valt, en
  • de politionele verantwoordelijkheid van de gemeente om de openbare orde te vrijwaren.

Het recht op vrije meningsuiting is niet absoluut. De onbeperkte mogelijkheid om te afficheren op privé-eigendommen zou kunnen leiden tot de verstoring van de openbare orde en tot visuele vervuiling.

De verantwoording van beperkingen moet wel beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke nood, zoals de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen, openbare plaatsen en in openbare gebouwen. De beperking moet bovendien in redelijke verhouding staan ten aanzien van het beoogde doel. Het verbod moet op voldoende wijze gebaseerd zijn op motieven omtrent de materiële openbare orde.

Als een algemeen verbod niet verantwoord kan worden met een dergelijke doelstelling, is er volgens de rechtspraak van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof een te grote beperking van de vrije meningsuiting en is het verbod vatbaar voor vernietiging.

Langs autosnelwegen

Er is een verbod op publiciteit op vrijstaande constructies langs alle autosnelwegen en de meeste gewestwegen voor zover herkenbaar vanaf die wegen en ongeacht de afstand. Voor verkiezingspubliciteit is geen uitzonderingsbepaling van toepassing. De vrijstelling van een stedenbouwkundige vergunning voor verkiezingspubliciteit doet geen afbreuk aan andere wettelijke voorschriften, zoals het Koninklijk Besluit van 14 december 1959.

Hoewel vrijstaande publiciteitsinrichtingen principieel verboden zijn, treedt het Agentschap Wegen en Verkeer niet op tegen verkiezingspubliciteit langs gewestwegen op dragers van de gemeente.

Voor een inname van het openbaar domein beheerd door het Vlaams Gewest heb je wel altijd een vergunning van de wegbeheerder en de burgemeester nodig. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal verkiezingspubliciteit zonder vergunning op het openbaar gewestdomein verwijderen.

Voor inlichtingen over de regeling geldend langs een welbepaalde gewestweg, beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, kan je volgende afdelingen contacteren:

AfdelingAdresTelefoonE-mail
West-VlaanderenKoning Albert I-laan 1.2 bus 82
8200 Brugge
050-24 80 00wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Oost-VlaanderenKoningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81
9000 Gent
09-276 26 00wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
AntwerpenLange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen
03-224 68 11

wegen.antwerpen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Vlaams-BrabantDiestsepoort 6 bus 81
3000 Leuven
016-66 57 50wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
LimburgKoningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt
011-74 23 00wegen.limburg@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)