Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van de onroerende voorheffing voor vreemde staten

Vrijstelling van de onroerende voorheffing voor vreemde staten

Onroerende goederen die eigendom zijn van een andere staat, kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de onroerende voorheffing.

Voorwaarden

Om de vrijstelling te krijgen moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • het onroerend goed is eigendom van een vreemde staat. Een onroerend goed dat door een vreemde staat gehuurd wordt, komt niet in aanmerking, zelfs niet als het de vreemde staat is die in de praktijk de onroerende voorheffing betaalt.
  • het onroerend goed is bestemd voor de huisvesting van:
    • de diplomatieke of consulaire zendingen van die staat (ambassades, consulaten, ...) of
    • van culturele instellingen die zich niet met activiteiten van winstgevende aard bezighouden.

De vrijstelling wordt slechts toegestaan op voorwaarde van wederkerigheid, dus als ons land in de betrokken vreemde staat dezelfde voordelen geniet als de vreemde staat in België.

Procedure

Alle aanvragen en bezwaren moeten via de FOD Buitenlandse Zaken verlopen. U contacteert de dienst Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, directie Protocol /P1.1, zoals opgenomen staat in punt 7.4.1 van de protocolgids(opent in nieuw venster).

Als een onroerend goed voor een bepaald aanslagjaar van de onroerende voorheffing wordt vrijgesteld, blijft die vrijstelling ook de volgende jaren behouden zonder dat een nieuw verzoek moet ingediend worden. De Vlaamse Belastingdienst controleert periodiek of nog aan alle voorwaarden is voldaan.