Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van het verkooprecht voor natuurgoederen

Vrijstelling van het verkooprecht voor natuurgoederen

Er is een vrijstelling van het verkooprecht op de waarde van de onbebouwde onroerende goederen, de ‘natuurgoederen’, waarvoor een natuurbeheerplan is goedgekeurd. 

Voorwaarden

Bospad omgeven door bomen die in volle bloei staan.

Voorwaarden tot verkrijging van de vrijstelling

  • U moet in het bezit zijn van een goedgekeurd natuurbeheerplan(opent in nieuw venster).
  • Of, er is nog geen natuurbeheerplan maar u heeft uiterlijk bij de aanbieding ter registratie van de authentieke schenkingsakte een intentieverklaring afgesloten met het Agentschap voor Natuur en Bos om een natuurbeheerplan tot stand te brengen.

Voorwaarden tot behoud van de vrijstelling

Er bestaat een goedgekeurd natuurbeheerplan:

  • gedurende 24 jaar moet er een goedgekeurd beheerplan bestaan
  • het effectief gevoerde beheer stemt overeen met het goedgekeurde natuurbeheerplan

Er bestaat een intentieverklaring

  • binnen twee jaar wordt het eerste verkennende deel van de procedure tot goedkeuring van een natuurbeheerplan goedgekeurd
  • binnen vier jaar wordt een natuurbeheerplan goedgekeurd
  • voor de resterende periode van de nog 24 jaar blijft een goedgekeurd beheerplan bestaan en stemt het effectief gevoerde beheer overeen met het goedgekeurde natuurbeheerplan

Als deze voorwaarden niet worden nageleefd wordt de subsidie teruggevorderd van de eigenaar of de vruchtgebruiker van het onroerende goed.

Bedrag

De waarde van de onbebouwde onroerende goederen waarvoor een natuurbeheerplan is gesloten, wordt volledig van het verkooprecht vrijgesteld.

De vrijstelling geldt voor zowel de grond- als de opstandswaarde. De opstandswaarde is de waarde van het hout dat uit de bomen of het bos op het betrokken perceel kan geoogst worden.

Procedure

U vraagt deze vrijstelling aan in de akte. Bij de akte voegt u ofwel een afschrift van de beslissing tot goedkeuring van het natuurbeheerplan, ofwel een afschrift van de intentieverklaring, toe.

De vrijstelling wordt als een subsidie verleend. Deze subsidie wordt verleend gedurende 24 jaar, a rato van 1/24 per jaar, te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte. Indien de verkoop onderworpen is aan een opschortende voorwaarde, moet u rekenen vanaf de datum van de vervulling van de voorwaarde.

Meer informatie

Meer informatie is terug te vinden op de website van het Agentschap Natuur en Bos(opent in nieuw venster).