Om te kunnen werken en betaald te worden met dienstencheques, moet u een ‘arbeidsovereenkomst dienstencheques’ gesloten hebben met uw werkgever. Dat is een gewone arbeidsovereenkomst met enkele regels die rekening houden met de specifieke kenmerken van het werk.

Het voornemen om een arbeidsovereenkomst dienstencheques te sluiten

 • U legt eerst schriftelijk het voornemen vast om een ‘arbeidsovereenkomst dienstencheques’ te sluiten. Dat doet u ten laatste op het moment van uw 1ste prestatie bij de erkende onderneming.
 • De eigenlijke ‘arbeidsovereenkomst dienstencheques’ legt u ten laatste 2 dagen na de indiensttreding schriftelijk vast.

Inhoud van de arbeidsovereenkomst dienstencheques

De arbeidsovereenkomst dienstencheques bevat:

 • uw identiteit en die van uw werkgever (de erkende onderneming)
 • het erkenningsnummer van uw werkgever voor de dienstencheques
 • de begindatum
 • de einddatum (bij een overeenkomst van bepaalde duur)
 • de arbeidsduur
 • het uurrooster. Bij een tewerkstelling voor onbepaalde duur moet de overeenkomst ook vermelden binnen welke termijn u over uw uurrooster geïnformeerd zult worden. Als die termijn niet vermeld staat in de overeenkomst, moet uw werkgever u minstens 7 dagen op voorhand het uurrooster meedelen

Overeenkomst dienstencheques bepaalde en onbepaalde duur

Een overeenkomst bepaalde duur:

 • is maar mogelijk in de eerste drie maanden van de tewerkstelling. Binnen die drie maanden kunt u bij dezelfde werkgever verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur sluiten
 • leidt niet automatisch tot een overeenkomst van onbepaalde duur.

Een overeenkomst onbepaalde duur:

 • geldt vanaf uw 1ste gewerkte dag van de 4de maand na uw 1ste dag van tewerkstelling bij dezelfde werkgever.

Werkuren

De wekelijkse arbeidsduur is 38 uur, tenzij dat anders bepaald is in de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn in het bevoegde paritair comité. Die informatie kunt u opvragen bij uw werkgever.

Minimale wekelijkse arbeidsduur

 • U kunt voltijds of deeltijds werken met dienstencheques
 • Tijdens de 1ste 3 maanden bij eenzelfde werkgever is er geen wettelijke minimale wekelijkse arbeidsduur.
 • Vanaf de 1ste gewerkte dag van de 4de maand is een minimale wekelijkse arbeidsduur wel verplicht. De minimale wekelijkse arbeidsduur verschilt naargelang u recht hebt op aanvullende uitkeringen:
  • 13 uur als u een bijkomende uitkering krijgt
  • 10 uur als u geen aanvullende uitkering krijgt.

Minimumduur van elke werkperiode: minstens 3 uur

Een werkperiode is een doorlopende gewerkte periode.

 • De minimumduur van elke werkperiode moet minstens 3 uur bedragen. Die werkperiode mag wel onderbroken worden door een pauze.
 • Verplaatsingstijd van de ene naar de andere klant wordt als arbeidstijd beschouwd. Bijvoorbeeld: Als u bij de ene klant van 10 tot 12 uur en bij de andere klant van 12.30 tot 14.30 uur werkt, wordt dat als een doorlopende gewerkte periode beschouwd, en de tijd tussen twee klanten als noodzakelijk voor de verplaatsing.

Voorrang bij het verkrijgen van meer uren

Werkt u deeltijds en hebt u recht hebt op:

 • een werkloosheidsuitkering
 • een leefloon
 • financiële maatschappelijke bijstand?

Dan krijgt u voorrang als er een voltijdse job of een deeltijdse job met meer uren beschikbaar is. U moet uw werkgever daarvoor wel schriftelijk om bijkomende uren vragen.

Recht op sociale zekerheid?

Als u werkt via een arbeidsovereenkomst dienstencheques, bent u sociaal beschermd. 

 • U bent gedekt door de ziekte- en invaliditeitsverzekering: in geval van ziekte of ongeval ontvangt u dus een uitkering.
 • Gepresteerde periodes worden meegerekend in de berekening van uw pensioen.
 • U hebt recht op jaarlijkse vakantie.
 • De periodes waarin u werkt via een arbeidsovereenkomst dienstencheques, tellen mee voor uw recht op werkloosheidsuitkering.