Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: Europese blauwe kaart

Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: Europese blauwe kaart

Met een Europese blauwe kaart kunnen hoogopgeleide buitenlanders onder bepaalde voorwaarden minstens 6 maanden in Vlaanderen werken en verblijven. 

Buitenlanders voor wie u geen toelating tot arbeid hoeft aan te vragen

Voor buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moet de werkgever vooraf een toelating tot arbeid krijgen. Voor bepaalde groepen van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​ en bent u vrijgesteld.

Dit is onder meer van toepassing op:

 • Tewerkstelling tot maximaal 90 dagen, de zogeheten kortetermijn mobiliteit met name de korte tewerkstelling mét Limosa-aangifte.
 • Personen die deelnemen aan een vergadering in beperkte kring in België. Men is daarvoor maximaal 60 dagen per kalenderjaar in ons land, en niet meer dan 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering.
 • De buitenlandse werknemer die een opleiding volgt bij de Belgische zetel van een groep ondernemingen. Die opleiding maakt deel uit van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die groep. De opleiding, en dus ook zijn verblijf, duurt niet langer dan drie maanden. (met mét Limosa-aangifte).

De volledige lijst van vrijstellingen vindt u hier.

Als de buitenlander niet tot één van die groepen behoort is er dus wél een toelating tot arbeid nodig. De werkgever kan die buitenlander dan enkel in dienst nemen als hij voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het soort werk dat de buitenlander zal verrichten.

Wat is een Europese blauwe kaart

Als werkgever kan u voor uw hoogopgeleide werknemers uit een niet-EU-land een Europese blauwe kaart aanvragen om te wonen en werken in Vlaanderen.

Met een Europese blauwe kaart kan een hoogopgeleide buitenlandse werknemer minstens 6 maanden in Vlaanderen werken en verblijven.

Het voordeel ten opzichte van een gecombineerde vergunning als hooggeschoolde is dat een Europese Blauwe kaart na één jaar effectieve tewerkstelling voor iedere werkgever geldt, voor zover de tewerkstelling voldoet aan de voorwaarden van de blauwe kaart. Er moet nog steeds een aanvraag toelating tot arbeid worden ingediend.

Nog een voordeel is dat de houder van een Europese blauwe kaart uitgereikt in een andere EU-lidstaat, kan genieten van een vrijstelling van toelating tot arbeid in kader van:

 • tijdelijke handelsactiviteiten in verband met zakelijke belangen van de buitenlandse werkgever
 • dienstverrichting volgens het Van der Elst principe

Dit vormt een bijkomend voordeel inzake kortetermijn mobiliteit binnen de EU naast diegene die al van toepassing waren.

De langetermijn mobiliteit blijft onveranderd. Dit betekent dat een houder van een Europese blauwe kaart, uitgereikt in een andere EU-lidstaat en die een langdurige tewerkstelling en verblijf in België wenst te bekomen, een nieuwe Europese blauwe kaart dient te bekomen in Vlaanderen. Dat blijft hetzelfde, enkel de procedure heeft een verkorte doorlooptijd van maximaal 30 dagen (verlengbaar met nogmaals 30 dagen), waarbij de tewerkstelling sowieso na die 30 dagen kan opgestart worden.

  Procedure toelating tot arbeid voor bepaalde duur, meer dan 90 dagen, Europese Blauwe kaart

  Als werkgever vraagt u de gecombineerde vergunning van bepaalde duur aan voor uw toekomstige werknemer, bij categorie kiest u voor Europese Blauwe kaart.

  • Stap 1
   1. Identiteitsbewijs werknemer
    • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag:
     • persoonsgegevens op internationaal paspoort.
    • Werknemer is in België op moment van aanvraag:
     • persoonsgegevens op internationaal paspoort
     • en Belgische verblijfsvergunning.
   2. Bewijs(opent in nieuw venster) dat gevraagde administratieve kosten (retributiekosten) betaald zijn
   3. Uittreksel uit het strafregister(opent in nieuw venster), als de aanvrager ouder is dan 18 jaar. Gelegaliseerd(opent in nieuw venster) en vertaald (Nederlands, Frans of Engels)
   4. Het standaard medisch attest(opent in nieuw venster) waaruit blijkt dat werknemer niet aan een ziekte lijdt die bedreigend is voor de volksgezondheid, zoals bedoeld in de bijlage bij de wet van 15 december 1980
   5. Bewijs dat de werknemer een ziektekostenverzekering(opent in nieuw venster) heeft of een engagementsverklaring(PDF bestand opent in nieuw venster)

   Deze documenten mogen slechts 6 maanden oud zijn op het moment van het indienen van uw aanvraag.

  • Stap 2

   Een door beide partijen gedagtekende en ondertekende ​​​​arbeidsovereenkomst.

   De arbeidsovereenkomst moet opgesteld zijn in de taal van het gewest waar betrokken werkgever gevestigd is.

   Een tewerkstelling via dienstencheques of als wijk-werker is uitgesloten voor toelatingen tot arbeid.

  • Stap 3
   • Diploma werknemer
    • uitgereikt door een hoger onderwijsinstelling, lokaal erkend door de lokale overheid
    • dat aantoont dat de werknemer postsecundair programma hogere studies afrondde - minimum VKS (Vlaamse Kwalificatiestructuur) 6:
     • Hij volgde daarvoor les in onderwijsinstituut dat erkend is als hogeronderwijsinstelling door de staat waar het gevestigd is.
     • Zijn studies voor dat diploma duurden minstens 3 jaar.
   • Voor leidinggeven en specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie geldt het diplomavereiste niet. Ze moeten dan wel 3 jaar relevante beroepservaring aantonen binnen de 7 jaar vóór de aanvraag;
   • Bijkomende vereisten voor de arbeidsovereenkomst
    • met vermelding van een bruto jaarloon van minstens 130% van het gemiddeld bruto jaarsalaris (momenteel bedraagt dit €60.621,60).
    • de duur van de arbeidsovereenkomst is tenminste voor zes maanden (indien bepaalde duur) ofwel van onbepaalde duur
    • enkel bij Belgische werkgever (gèèn detachering mogelijk)
  • Stap 4

   Dien uw aanvraag in via het uniek loket - Working in Belgium

   De werkgever start de procedure op, verzamelt de vereiste documenten en vraagt de gecombineerde vergunning aan via de online toepassing uniek loket -Working in Belgium.

   Dien alleen een volledige aanvraag in. Het is niet mogelijk achteraf documenten te mailen om ze toe te voegen aan een al ingediend dossier.

   • Als het dossier in behandeling genomen is, maar u wilt de aanvraag annuleren/stopzetten, dan kan dat via de knop ‘stopzetten’. De dienst Economische Migratie zal dan de vraag tot annulatie/stopzetting verwerken.
   • Als de arbeidsovereenkomst met de werknemer vroegtijdig is beëindigd, moet u in het dossier van de werknemer op de knop ‘vroegtijdig stopzetten’ drukken.

   Nadat u de volledige aanvraag hebt ingediend via het uniek loket, wordt die automatisch digitaal doorgestuurd naar de bevoegde regio. De bevoegde regio’s, naast Vlaanderen, zijn:

   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   Brussel Economie en Werkgelegenheid
   Directie Economische Migratie
   Sint-Lazarusplein 2
   1035 Brussel
   02 204 13 99 (van 9 tot 12)
   Website bevoegde dienst Brussel(opent in nieuw venster)

   Waals Gewest

   Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche 
   Direction de l’Emploi et des Permis de travail
   Place de la Wallonie 1
   5100 Jambes
   081 33 43 62
   permisdetravail@spw.wallonie.be
   Website bevoegde dienst Wallonië(opent in nieuw venster)

   Duitstalige Gemeenschap

   Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
   Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales,
   Gospertstrasse, 1
   4700 Eupen
   087 59 64 86
   Website bevoegde dienst Duitstalige Gemeenschap(opent in nieuw venster)

  • Stap 5

   Aanvraag toelating tot arbeid meer dan 90 dagen - Mogelijke beslissingen

   De bevoegde regio onderzoekt uw dossier voor het luik “tewerkstelling”.

   Nadat u de volledige aanvraag hebt ingediend, kunt u in het uniek loket(opent in nieuw venster) de status van uw aanvraag opvolgen. Per statuswijziging van uw dossier ontvangt u een melding en een digitale brief via uw eBox(opent in nieuw venster).

   Deze statussen zijn mogelijk:

   • het dossier is ingediend
   • bijkomende info gevraagd door regio
   • ontvankelijkheid
   • onontvankelijkheid
   • positieve beslissing werk of negatieve beslissing werk

   Na een ‘positieve beslissing werk’ gaat het dossier automatisch door naar de Dienst Vreemdelingenzaken van de federale overheid, zij onderzoeken uw aanvraag voor het luik “verblijf”. Volgende fases zijn mogelijk:

   • in behandeling bij de Dienst Vreemdelingenzaken
   • Bijkomende info gevraagd door de Dienst Vreemdelingenzaken
   • positieve beslissing verblijf (bijlage 46/47) of negatieve beslissing verblijf (bijlage 48).

   Bij een positieve beslissing over zowel werken als verblijf (gecombineerde vergunning) zal de Dienst Vreemdelingenzaken deze beslissing meedelen aan de werknemer, de werkgever en het gemeentebestuur of de Belgische diplomatieke en consulaire post die vermeld is in de aanvraag.

   Als de werknemer in België is, zal de Dienst Vreemdelingenzaken een elektronische gecombineerde vergunning afleveren via de gemeente. Die vergunning bevat dus zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf.

   Als de werknemer zich in het buitenland bevindt, moet de werknemer, die in zijn aanvraag voor een toelating tot arbeid een buitenlands adres heeft opgegeven, visum D (nationaal visum lang verblijf) aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij verblijft.
   Die post geeft het visum af, na voorlegging van een geldig paspoort en de beslissing tot toekenning van een gecombineerde vergunning (bijlage 46 of 47), op voorwaarde dat de door de werknemer voorgelegde beslissing volledig overeenstemt met de beslissing die door de Dienst Vreemdelingenzaken aan de post werd meegedeeld.

   De nationale vermelding B34 die op het visum D wordt aangebracht betekent dat de werknemer een gecombineerde vergunning ontvangen heeft. De vermelding B29 betekent dat de werknemer een hooggekwalificeerde werknemer is (Europese blauwe kaart).

   Als de werknemer is aangekomen in België

   Dan moet de werknemer binnen 8 werkdagen zich inschrijven in het vreemdelingenregister(opent in nieuw venster) van de plaats waar hij verblijft en de afgifte van een gecombineerde vergunning aanvragen.

  Wat te doen bij wijziging van werkgever?

  • tijdens eerste periode van 12 maanden is een nieuwe toelating tot arbeid niet nodig. Een schriftelijke melding aan de dienst Economische Migratie is voldoende, u kan hiervoor dit document (PDF-versie(PDF bestand opent in nieuw venster) / Word-versie(Word bestand opent in nieuw venster)) gebruiken.
   De tewerkstelling kan pas aangevat worden na goedkeuring van de wijziging door de dienst Economische Migratie (binnen de 30 dagen)
  • na 12 maanden geldt de afgeleverde Europese blauwe kaart voor elke werkgever, voor zover de tewerkstelling voldoet aan de voorwaarden van artikel 21. Er is geen melding wijziging werkgever meer nodig;
  • na 24 maanden (= verlengingsaanvraag) wordt een Europese blauwe kaart van 3j afgeleverd, geldig voor elke werkgever en geldig voor tewerkstelling onder Europese blauwe kaart.