Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: vrijwilliger

Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: vrijwilliger

Niet-EU onderdanen kunnen onder bepaalde voorwaarden maximaal 12 maanden als vrijwilliger in Vlaanderen komen werken.

Buitenlanders voor wie u geen toelating tot arbeid hoeft aan te vragen

Voor buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moet de werkgever vooraf een toelating tot arbeid krijgen. Voor bepaalde groepen van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​ en bent u vrijgesteld.

Dit is onder meer van toepassing op:

 • Tewerkstelling tot maximaal 90 dagen, de zogeheten kortetermijn mobiliteit met name de korte tewerkstelling mét Limosa-aangifte.
 • Personen die deelnemen aan een vergadering in beperkte kring in België. Men is daarvoor maximaal 60 dagen per kalenderjaar in ons land, en niet meer dan 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering.
 • De buitenlandse werknemer die een opleiding volgt bij de Belgische zetel van een groep ondernemingen. Die opleiding maakt deel uit van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die groep. De opleiding, en dus ook zijn verblijf, duurt niet langer dan drie maanden. (met mét Limosa-aangifte).

De volledige lijst van vrijstellingen vindt u hier.

Als de buitenlander niet tot één van die groepen behoort is er dus wél een toelating tot arbeid nodig. De werkgever kan die buitenlander dan enkel in dienst nemen als hij voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het soort werk dat de buitenlander zal verrichten.

Voorwaarden

De buitenlandse onderdaan kan in Vlaanderen vrijwilligerswerk verrichten voor maximaal 12 maanden, als hij aan onderstaande voorwaarden voldoet:

Een toelating tot arbeid voor een vrijwilliger wordt uitgereikt voor maximum 6 maanden en kan 1 keer verlengd worden met 6 maanden. Een toelating voor meteen 12 maanden wordt niet toegestaan door de Dienst Vreemdelingenzaken. Vrijwilligers kunnen enkel en alleen via een gecombineerde vergunning werken, nooit via een arbeidskaart.

  Procedure toelating tot arbeid - Bepaalde duur, meer dan 90 dagen

  De vrijwilligersorganisatie vraagt een gecombineerde vergunning van bepaalde duur (single permit) aan voor zijn toekomstige buitenlandse vrijwilliger die meer dan 90 dagen naar België komt. De gecombineerde vergunning bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf. Als de aanvraag wordt goedgekeurd kan de vrijwilliger werken voor de organisatie die de toelating heeft aangevraagd.
  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Stap 1
  • Stap 2
    • Een door beide partijen gedagtekende en ondertekende ​​​​vrijwilligersovereenkomst, opgesteld in de taal van het gewest waar betrokken vrijwilligersorganisatie gevestigd is.

    • een beschrijving van het vrijwilligersprogramma (van de organisatie).
    • de duur van het vrijwilligerswerk
    • het aantal uren dat de vrijwilliger aan het vrijwilligerswerk zal besteden
    • de voorwaarden voor de plaatsing en voor het toezicht op het vrijwilligerswerk
    • de beschikbare middelen ter dekking van de kosten van levensonderhoud en onderkomen van de vrijwilliger
    • een minimumbedrag aan zakgeld voor de duur van het verblijf
    • eventueel de opleiding die de vrijwilliger zal krijgen om hem te helpen bij het verrichten van zijn vrijwilligerswerk
    • een verklaring dat de vrijwilliger gedurende zijn vrijwilligerswerk geen andere (tewerkstellings-)betrekking in België zal bekleden.
   • Met vermelding dat de plaatsing van de vrijwilliger in het kader van een goedgekeurd vrijwilligersprogramma van Europees vrijwilligerswerk bij de ontvangende organisatie bevestigt.

  • Stap 3
   • Een ziektekostenverzekering is noodzakelijk.

    • Om toegang te krijgen tot het grondgebied zal de buitenlander moeten aantonen over voldoende middelen van bestaan te beschikken. De bestaansmiddelen moeten minstens de kosten dekken van het verblijf en de terugreis. De ontvangende organisatie kan hiervoor garant staan en facultatief aantonen met een bijlage 32(PDF bestand opent in nieuw venster).
    • Verplicht document in kader van financiële aansprakelijkheid in te vullen door de gastinstelling. De Verbintenis tot Financiële aansprakelijkheid. (PDF bestand opent in nieuw venster)

     Voldoende bestaansmiddelen betekent minstens het leefloon van een alleenstaande – sinds 1 januari 2023 bedraagt dat 1.214,13euro.
   • Is enkel nodig indien de vrijwilliger gedurende zijn hele verblijf bij de ontvangende organisatie zelf verblijft.

  • Stap 4

   Dien uw aanvraag in via het uniek loket - Working in Belgium

   De werkgever start de procedure op, verzamelt de vereiste documenten en vraagt de gecombineerde vergunning aan via de online toepassing uniek loket -Working in Belgium.

   Dien alleen een volledige aanvraag in. Het is niet mogelijk achteraf documenten te mailen om ze toe te voegen aan een al ingediend dossier.

   • Als het dossier in behandeling genomen is, maar u wilt de aanvraag annuleren/stopzetten, dan kan dat via de knop ‘stopzetten’. De dienst Economische Migratie zal dan de vraag tot annulatie/stopzetting verwerken.
   • Als de arbeidsovereenkomst met de werknemer vroegtijdig is beëindigd, moet u in het dossier van de werknemer op de knop ‘vroegtijdig stopzetten’ drukken.

   Nadat u de volledige aanvraag hebt ingediend via het uniek loket, wordt die automatisch digitaal doorgestuurd naar de bevoegde regio. De bevoegde regio’s, naast Vlaanderen, zijn:

   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   Brussel Economie en Werkgelegenheid
   Directie Economische Migratie
   Sint-Lazarusplein 2
   1035 Brussel
   02 204 13 99 (van 9 tot 12)
   Website bevoegde dienst Brussel(opent in nieuw venster)

   Waals Gewest

   Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche 
   Direction de l’Emploi et des Permis de travail
   Place de la Wallonie 1
   5100 Jambes
   081 33 43 62
   permisdetravail@spw.wallonie.be
   Website bevoegde dienst Wallonië(opent in nieuw venster)

   Duitstalige Gemeenschap

   Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
   Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales,
   Gospertstrasse, 1
   4700 Eupen
   087 59 64 86
   Website bevoegde dienst Duitstalige Gemeenschap(opent in nieuw venster)

  • Stap 5

   Aanvraag toelating tot arbeid meer dan 90 dagen - Mogelijke beslissingen

   De bevoegde regio onderzoekt uw dossier voor het luik “tewerkstelling”.

   Nadat u de volledige aanvraag hebt ingediend, kunt u in het uniek loket(opent in nieuw venster) de status van uw aanvraag opvolgen. Per statuswijziging van uw dossier ontvangt u een melding en een digitale brief via uw eBox(opent in nieuw venster).

   Deze statussen zijn mogelijk:

   • het dossier is ingediend
   • bijkomende info gevraagd door regio
   • ontvankelijkheid
   • onontvankelijkheid
   • positieve beslissing werk of negatieve beslissing werk

   Na een ‘positieve beslissing werk’ gaat het dossier automatisch door naar de Dienst Vreemdelingenzaken van de federale overheid, zij onderzoeken uw aanvraag voor het luik “verblijf”. Volgende fases zijn mogelijk:

   • in behandeling bij de Dienst Vreemdelingenzaken
   • Bijkomende info gevraagd door de Dienst Vreemdelingenzaken
   • positieve beslissing verblijf (bijlage 46/47) of negatieve beslissing verblijf (bijlage 48).

   Bij een positieve beslissing over zowel werken als verblijf (gecombineerde vergunning) zal de Dienst Vreemdelingenzaken deze beslissing meedelen aan de werknemer, de werkgever en het gemeentebestuur of de Belgische diplomatieke en consulaire post die vermeld is in de aanvraag.

   Als de werknemer in België is, zal de Dienst Vreemdelingenzaken een elektronische gecombineerde vergunning afleveren via de gemeente. Die vergunning bevat dus zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf.

   Als de werknemer zich in het buitenland bevindt, moet de werknemer, die in zijn aanvraag voor een toelating tot arbeid een buitenlands adres heeft opgegeven, visum D (nationaal visum lang verblijf) aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij verblijft.
   Die post geeft het visum af, na voorlegging van een geldig paspoort en de beslissing tot toekenning van een gecombineerde vergunning (bijlage 46 of 47), op voorwaarde dat de door de werknemer voorgelegde beslissing volledig overeenstemt met de beslissing die door de Dienst Vreemdelingenzaken aan de post werd meegedeeld.

   De nationale vermelding B34 die op het visum D wordt aangebracht betekent dat de werknemer een gecombineerde vergunning ontvangen heeft. De vermelding B29 betekent dat de werknemer een hooggekwalificeerde werknemer is (Europese blauwe kaart).

   Als de werknemer is aangekomen in België

   Dan moet de werknemer binnen 8 werkdagen zich inschrijven in het vreemdelingenregister(opent in nieuw venster) van de plaats waar hij verblijft en de afgifte van een gecombineerde vergunning aanvragen.