Om te garanderen dat het departement de aanvullende reglementen correct verwerkt, is het belangrijk om de reglementen onder de juiste categorie te melden:

Type document = reglementen en verordeningen.

 • aanvullende reglementen over gemeentewegen
 • aanvullende reglementen over gemeentewegen in havengebied
 • aanvullende reglementen over gemeentewegen in beschermingszones
 • aanvullende reglementen over een of meerdere gewestwegen.

Bijkomende vragen of opmerkingen over het loket kunt u melden aan de helpdesk van de toepassing via loketlokaalbestuur@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Afhankelijk van welke wegen opgenomen worden in het besluit (gemeentewegen of gewestwegen) wordt het aanvullend reglement ter kennisgeving of ter goedkeuring overgemaakt. Lees hieronder welke procedure geldt voor welke weg.

Gemeentewegen

Heeft het besluit enkel betrekking op gemeentewegen, dan wordt het aanvullend reglement ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement MOW:

 • De gemeente is autonoom bevoegd voor de maatregelen die in het aanvullend reglement vastgesteld worden – op voorwaarde dat de wettelijke randvoorwaarden worden nageleefd.
 • Voor deze aanvullende reglementen geldt louter een meldingsplicht: ze kunnen dus in werking treden
  • na overmaking ter kennisgeving aan het Departement MOW via het digitaal loket;
  • na bekendmaking via de webtoepassing van de gemeente.

Gewestwegen

Heeft het besluit betrekking op gewestwegen, dan wordt het aanvullend reglement ter goedkeuring overgemaakt aan het Departement MOW:

 • Vooreerst is het Vlaams Gewest bevoegd om het aanvullend reglement op te maken over de gewestweg. Maar het decreet voorziet de mogelijkheid dat ook de lokale overheid aanvullende reglementen kan opstellen over de gewestwegen als ze gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente in kwestie. Dat gebeurt bij voorkeur wel na voorafgaand overleg met de gewestelijke wegbeheerder (doorgaans is dat het Agentschap Wegen en Verkeer).
 • De maatregelen die betrekking hebben op die wegen kunnen pas in werking treden nadat het Vlaams Gewest het besluit heeft goedgekeurd. De gemeenten moeten daarvoor het aanvullend reglement ter goedkeuring overmaken aan het Departement MOW.
 • Het Departement MOW leidt het goedkeuringsproces in goede banen en zorgt ervoor dat het ontwerp van besluit tijdig getekend wordt (binnen 60 dagen) door de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, in delegatie van de minister die bevoegd is voor mobiliteit.

Het besluit kan zijn:

 • een goedkeuring
 • een afkeuring
 • een wijziging
 • een vervanging door eigen beslissing