1. Inleiding

Het agentschap Wonen-Vlaanderen verstuurt 3 à 4 keer per jaar nieuwsbrieven per e-mail.
Hieronder leest u hoe het agentschap met uw gegevens omgaat als u zich aanmeldt voor deze nieuwsbrieven.

2. Verantwoordelijke

Het agentschap is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat het agentschap beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Het agentschap is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verkrijgt, in overeenstemming zijn met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

3. Persoonsgegevens

Het agentschap verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een persoonlijk e-mailadres.

4. Grondslag van de verwerking

Vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen worden verschillende nieuwsbrieven en ook verzoeken tot deelname aan enquêtes gestuurd per email naar doelgroepen, in de regel op eigen verzoek. Het agentschap moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG).

In het kader van diverse thema’s, verbeteringen van informatiekanalen,… wordt via enquêtes gepolst naar de noden en verwachtingen van potentiële deelnemers.

4.1. ‘OPT IN’

Het agentschap verstuurt de nieuwsbrieven en verzoeken tot deelname aan enquêtes op basis van uw actieve en geïnformeerde toestemming voor het gebruik van de contactgegevens die u verstrekt heeft.

4.2. ‘OPT OUT’

U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief, door op de link te klikken in de nieuwsbrief mail. (Schrijf je uit)

Het agentschap voegt uw contactgegevens voor het beheer van nieuwsbrieven en informatiemiddelen (uitnodigingen infosessies en specifieke evenementen, deelname aan enquêtes) toe aan het nieuwsbriefbestand als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, maar ook wanneer u deel uitmaakt van welbepaalde specifieke doelgroepen van een beleidsdomein (bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten), op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Ook in dit geval bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

5. Maatregelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

5.1. Bewaartermijn persoonsgegevens & dataminimalisatie

Het agentschap Wonen-Vlaanderen mag uw e-mailadres niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat het agentschap uw e-mailadres verwijdert zodra u aangeeft dat u de nieuwsbieven niet langer wilt ontvangen.

Slechts een beperkt aantal medewerkers van het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft toegang tot de in het kader van het nieuwsbriefbeheer verwerkte persoonsgegevens en enkel wanneer dit noodzakelijk is voor het versturen van de nieuwsbrieven.

5.2. Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht het agentschap Wonen-Vlaanderen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

5.3. Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. In de verwerkingsovereenkomst met de derde partij worden de nodige waarborgen voorzien zodat uw persoonsgegevens worden beschermd.

6. Uw privacyrechten

Het Agentschap Wonen-Vlaanderen
T.a.v. de Data Protection Officer (DPO)
Betreft: Verzoek privacyrechten
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40A
1000 Brussel
Telefoon: 1700
Of via e-mail: privacy.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Zie ook onze algemene Privacyverklaring voor meer informatie over uw privacyrechten en hoe u ons kunt contacteren.