Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring Wonen in Vlaanderen Wonen in Vlaanderen

Privacyverklaring Wonen in Vlaanderen

Inleiding

Wonen in Vlaanderen respecteert uw privacy en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe het agentschap met dergelijke gegevens omgaat. Het beschikt daarbij over een uitgewerkt informatieveiligheidsbeleid en informatiebeveiliging en een conform de toepasselijke wetgeving uitgewerkt privacybeschermingsbeleid. Het beleid ter zake wordt mee ondersteund door een daartoe speciaal aangestelde informatieveiligheidsconsulent en een Functionaris Gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO).

De privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, inclusief een deel dat betrekking heeft op de verschillende websites van het agentschap en specifieke delen voor de informatie verwerkende systemen (software, databanken, …) en processen binnen het agentschap, inclusief over de nieuwsbrieven die beheerd worden door of gemaakt worden in opdracht van het agentschap en de “cookies” (cookieverklaring).

Wonen in Vlaanderen heeft de volgende specifieke privacyverklaringen:

Definities

 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op Wonen in Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel.
 • “U”, “Uw” heeft betrekking op een bezoeker van de website
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die u als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar dit Privacy Beleid, zijn onderworpen aan dit Privacy Beleid.

Algemeen

Over Wonen in Vlaanderen

Wonen in Vlaanderen is een officieel overheidsorgaan van de Vlaamse overheid dat als doel heeft om samen met haar partners kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners van Vlaanderen.

Lees meer over onze missie, visie en opdrachten op de webpagina Missie/Visie Wonen in Vlaanderen.

Dit brengt met zich mee dat het agentschap in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Identificatie van Wonen-Vlaanderen

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel
Telefoon 1700
E-mail: wonen@vlaanderen.be
Officiële website van Wonen in Vlaanderen: www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen
KBO-nummer: 0316.380.841

De websites van Wonen in Vlaanderen

 • www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen
 • www.premiezoeker.be
 • www.woninghuur.vlaanderen
 • www.huurschatter.be
 • toezicht.vlaanderen

De rol van wonen in Vlaanderen in de verwerking van (persoons)gegevens

Het agentschap verwerkt gegevens van haar doelgroepen en contactpersonen (burgers, medewerkers van andere overheden/gemeenten/organisaties/ondernemingen, adviesbureaus, experten, …) en is voor die gegevensverwerkingen een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In een aantal gevallen zullen daartoe aangestelde verwerkers, waarmee in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wettelijke en reglementaire verplichtingen een ter zake voldoend contract en/of verwerkingsovereenkomst is afgesloten, met de informatiesystemen of met door deze informatiesystemen verwerkte data op hun beurt persoonsgegevens gaan verwerken van betrokkenen.

Tevens kan het agentschap zelf optreden als co-verwerkingsverantwoordelijke of als de verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat het agentschap in opdracht en op instructie van andere overheden of daartoe bevoegde organen persoonsgegevens verwerkt. Deze andere overheden of organen treden in dat geval op als verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij hanteren daarbij een eigen privacybeleid waar Wonen in Vlaanderen niet verantwoordelijk voor is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Wonen in Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens van u als burger of als medewerker van een overheid/bestuur, gemeente, organisatie of onderneming. In die hoedanigheid worden uw gegevens verwerkt als betrokkene en/of krijgt u toegang tot één of meerdere informatieverwerkende systemen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft in artikel 4 volgende definitie van het begrip ‘verwerking’: “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Wonen in Vlaanderen kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen:

 • Rechtstreeks bij u via contactformulier op een van onze websites
 • Rechtstreeks bij u via contactformulier op een van onze activiteiten
 • Rechtstreeks bij u via een papieren of digitaal formulier of via documenten die u bij een formulier moet voegen. Die documenten zijn opgesomd in de regelgeving.
 • Via machtigingen om bij andere overheidsdiensten persoonsgegevens op te vragen. Het agentschap leeft daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau zijn vastgelegd.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

 • Om haar wettelijke verplichtingen en beleidsmatig toegewezen taken als overheidsinstelling na te komen
 • om bepaalde administratieve handelingen te kunnen verrichten (financiële administratie en facturatie, rechtenbeheer, beheer gebruikersovereenkomst, boeteheffing, uitkeren van een premie en andere tegemoetkomingen, verlenen van een vergunning, verrichten van wooninspecties en andere onderzoeken omtrent de woningkwaliteit, enz…)
 • om in het kader van archiefzorg activiteiten uit te voeren, zoals een langdurige en duurzame opslag, een archiefoverdracht, het ontsluiten en raadpleegbaar maken van archieven, een inventaris beheren
 • om u desgewenst op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen aangaande één of meerdere thema’s waarvoor het agentschap verantwoordelijkheden draagt, heeft het agentschap een aantal gegevens van u nodig
 • om u desgewenst te informeren over specifiek aangeduide onderwerpen die u interessant vindt
 • om het opsporen van fraude en inbreuken jegens Wonen in Vlaanderen, haar werknemers, burgers of leveranciers, waaronder ook het onderzoeken van beveiligingsincidenten.

In dit kader verwerkt het agentschap, naargelang de aard van de relatie met u als burger, of medewerker van een overheid/bestuur, gemeente, organisatie of onderneming en naargelang de noodzakelijke verwerking van (persoons)gegevens mogelijks de volgende gegevens:

 • Aanhef/aanspreking
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Familienaam
 • Rijksregisternummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd of geboortejaar
 • Nationaliteit
 • Adres(sen)
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoon/gsm/fax
 • Functie
 • Beroepsgegevens, diploma’s, certificeringen
 • Strafrechtelijke en justitiële gegevens

Tijdens het gebruik van de informatieverwerkende systemen door medewerkers of door uzelf (bijvoorbeeld bij ingave in of consultatie van een via web-toegang beschikbaar gestelde applicatie) worden door het agentschap en/of de door haar aangewezen verwerkers ook bepaalde gegevens verzameld. Het gaat hier om gegevens die vereist zijn voor de dienstverlening en de bewaking van de kwaliteit van de verzamelde data van het agentschap. Deze gegevens kunnen door het agentschap of een door haar aangewezen verwerker/dienstverlener onder strikte voorwaarden gebruikt worden als er bijvoorbeeld klachten zijn over de verbinding of het niet naar behoren functioneren van een software/web-toepassing. Afhankelijk van de activiteit die u daarbij als betrokkene verricht, verwerkt het agentschap in dit kader mogelijkerwijs de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • gebruikersnaam (login) of identificatienummer
 • e-ID identificatie- en authenticatiegegevens
 • tijdstip van handelingen in de software
 • registratie van de handelingen in de software (“logging”)

Maatregelen in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Register van gegevensverwerkingen (art. 30)

Er wordt, in overeenstemming met de vereisten van de AVG, een register van gegevensverwerkingen opgesteld. Dit wordt geactualiseerd indien zich wijzigingen aandienen. Een dergelijk register (inventaris) voor de verwerking van persoonsgegevens is verplicht en kan worden opgevraagd door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten, nl. de Gegevensbeschermingsautoriteit, beter gekend als de GBA en/of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Bij de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens bevat het register de volgende informatie:

 • de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke (of diens vertegenwoordiger, wanneer de verantwoordelijke buiten de Europese Unie is gevestigd), en van de functionaris voor gegevensbescherming of FG – de Data Protection Officer (DPO);
 • de doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt;
 • de categorieën gegevens (bijvoorbeeld Rijksregistergegevens, contactgegevens, betaalgegevens …);
 • de categorieën betrokkenen (bijvoorbeeld: klanten, websitebezoekers, werknemers …);
 • de categorieën ontvangers (aan wie worden de gegevens verstrekt?);
 • informatie over eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie;
 • de bewaartermijnen en gebeurlijk termijnen voor vernietiging van de gegevens;
 • de manieren waarop gegevens zijn beveiligd (bijvoorbeeld: encryptie, logische toegangscontrole, pseudonimisering, anonimisering in geval van bepaalde verdere verwerkingen, …).

Bij de verwerker is het register georganiseerd per verantwoordelijke. Verwerkers registreren per verantwoordelijke voor wie zij werken:

 • de naam en contactgegevens van de verwerker en de verantwoordelijke (of hun vertegenwoordigers) en (indien voorzien) de functionaris voor gegevensbescherming;
 • de categorieën verwerkingen (dit komt overeen met de doeleinden uit het register van de verantwoordelijke);
 • informatie over eventueel doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie;
 • de manieren waarop gegevens zijn beveiligd.

Het agentschap spant zich te allen tijde in om de verwerkingsactiviteiten van de processen binnen haar afdelingen en diensten zo helder mogelijk in kaart te brengen en deze inventarisatie (verwerkt in het register van verwerkingsactiviteiten) wordt op permanente basis geoptimaliseerd en geactualiseerd indien noodzakelijk.

Bewaartermijn en dataminimalisatie

Wonen in Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Het agentschap verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de dienstverlening die zij geacht wordt te leveren en wenst deze niet langer bij te houden dan wettelijk verplicht, noodzakelijk of aanvaardbaar. Volgens de algemene regel mag het agentschap uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. Het agentschap bewaart uw gegevens dus zolang u gebruik maakt van de diensten. Nadien worden uw gegevens bewaard gedurende de termijn waarbinnen het agentschap zich moet kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd conform de bepalingen van het Vlaams Archiefdecreet, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Beveiliging van de gegevens

Het agentschap heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo heeft het agentschap de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Wonen in Vlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Het pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Het testen en regelmatig evalueren van de maatregelen;
 • Het informeren van de medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan het agentschap geeft, kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt het agentschap gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie de volgende taken zijn uitbesteed:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • het verrichten van analyses en technisch onderzoek naar aanleiding van dreigingen en beveiligingsincidenten op onze ICT infrastructuur of aanwijzingen daarvoor.

Met elk van deze partijen (verwerkers) werd een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden worden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of hier een gerechtvaardigd belang voor bestaat.

Indien er bepaalde persoonsgegevens worden overgemaakt aan of verkregen zijn van andere entiteiten, overheden of derde partijen, dan gebeurt dit onder de daarvoor bekomen machtigingen of afgesloten protocollen.

Het agentschap geeft uw gegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer er gebruik wordt gemaakt van een cloudserviceprovider, kan het zijn dat uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties worden doorgegeven. In dat geval neemt het agentschap alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Om te weten welke acties het agentschap daarvoor onderneemt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (dpo.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)).

Persoonsgegevens van kinderen

In principe gebeurt er geen systematische verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de door de AVG en de Belgische wetgever bepaalde leeftijdsgrens.

Beeldmateriaal

Voor opname en gebruik (publicatie) van beeldmateriaal zoals foto of film, wordt gevraagd om akkoord (toestemming) als de geportretteerden duidelijk individueel herkenbaar zijn.

Machtigingen van de bevoegde autoriteiten en afgesloten protocollen voor het verwerken van bepaalde gegevens

Wonen in Vlaanderen heeft voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens en/of gegevensoverdracht machtiging bekomen van Sectorale comités binnen de schoot van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). De lijst met toelichting en referentie naar het machtigingsbesluit in kwestie wordt beschikbaar gesteld op de website van Wonen in Vlaanderen.

Met de inwerkingtreding van de AVG zijn de machtigingen opgeheven. De machtigingen worden daarbij vervangen door protocollen. Bestaande machtigingen blijven wel rechtsgeldig.

Wonen in Vlaanderen sluit, waar nodig, de nodige protocollen af en stelt deze eveneens ter beschikking op haar website.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Welke rechten hebt u bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De uitvoering van de rechten gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat de aanvraag hiertoe werd ontvangen en bevestigd op het adres: dpo.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Wanneer deze termijn niet kan worden gehaald, informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode. Wees steeds zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt laten uitoefenen. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoende bewijs afgeleverd wordt. Welke rechten schrijft de wetgever uitdrukkelijk voor?

Recht op informatie (art.13-14): Dit recht wordt beschreven in dit document.

 1. Recht op inzage eigen persoonsgegevens (art.15): U hebt het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Deze gevraagde informatie bezorgen we u schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.
 2. Rectificatie van gegevens (verbeteren/vervolledigen) (art.16): De gegevens die wij van u verwerken zijn soms niet (meer) correct. U kunt steeds vragen om de onjuiste gegevens te verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 3. Recht op het wissen (art.17): Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kan u vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door ons geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn wettelijke plichten tot het bijhouden van bepaalde gegevens. Mogelijk functioneren onze diensten niet meer nadat de gegevens werden gewist.
 4. Recht op het beperken van persoonsgegevens (art.18): U kan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer er een vermoeden is dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of als u niet akkoord gaat dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art.20): U kan met ons contact opnemen om te vragen om uw persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.
 6. Recht om bezwaar in te dienen (art.21): U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor een wettelijke verplichting zoals het respecteren van sociale en fiscale wetgeving of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 7. Recht om een klacht in te dienen (art.77): Indien u niet akkoord gaat met ons standpunt of het antwoord op uw vraag kan u zich steeds richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit waar u klacht kan neerleggen. Het adres van de autoriteit vind u in de rubriek ‘contact opnemen’ van deze privacyverklaring.
 8. Recht op intrekking van toestemming: (art.7): Wanneer de verwerking gebeurt op basis van toestemming hebt u het recht om een eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Verder heeft u steeds het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Deze informatie staat onder ‘contact opnemen’.

Toepassing van deze privacyverklaring

Deze versie van de privacyverklaring van Wonen in Vlaanderen is van toepassing vanaf 17 februari 2022.

Als de doelstellingen wijzigen waarvoor de verwerking van persoonsgegevens gebeurt, zal Wonen in Vlaanderen dat publiek maken via nieuwsbrieven, de website www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen en andere mediakanalen waarvan het agentschap gebruik maakt.

Wijziging privacyverklaring

Wonen in Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen aan nieuwe noden of inzichten. Er zal van wijzigingen aan de privacyverklaring transparant melding gemaakt worden op de hoofdwebsite van het agentschap Wonen in Vlaanderen (www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen) alsook op de papieren versie die op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij de Dienst Communicatie van Wonen in Vlaanderen en via de Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Wonen in Vlaanderen.

Contact opnemen

U kan steeds vragen stellen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken. U kan contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via dpo.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Data Protection Officer (DPO)
Betreft: Verzoek privacyrechten
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel

Bent u het daarmee niet eens, dan kan u klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten: