Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring Wonen in Vlaanderen - Afdeling Woonbeleid Privacyverklaring Wonen in Vlaanderen

Privacyverklaring Wonen in Vlaanderen - Afdeling Woonbeleid

1. Inleiding

Wonen in Vlaanderen respecteert uw privacy en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stellen.

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe het agentschap met persoonsgegevens en de verwerking van deze persoonsgegevens omgaat in de afdeling Woonbeleid.
De generieke privacyverklaring van Wonen in Vlaanderen is terug te vinden op onze website.

2. Algemeen

2.1. Over de afdeling Woonbeleid

De Afdeling Woonbeleid is onder meer verantwoordelijk voor:

 • het uitwerken van het beleidskader
 • het coördineren van de opmaak van het langetermijnbeleid (Woonbeleidsplan Vlaanderen), de voorbereidende teksten voor het regeerakkoord, de beleidsnota, de beleidsbrief en de bijdragen van het agentschap aan horizontale en belendende beleidsplannen en brieven
 • de uitwerking van een juridisch kader dat moet bijdragen tot de juridische coherentie van initiatieven binnen het agentschap
 • het adviseren van de minister over:
  • de beroepen van de actoren tegen beslissingen van Toezicht
  • erkenningsaanvragen van sociale huisvestingsmaatschappijen
  • de indeling van gemeenten naar aanleiding van de tweejaarlijkse voortgangstoets
  • gemeentelijke toewijzingsreglementen
 • het ondersteunen van de andere afdelingen in hun beleidsvoorbereiding en -evaluatie
 • de ondersteuning van de Visitatieraad in het uitvoeren van haar opdrachten en de ondersteuning van de SHM’s in het visitatieproces
 • de opvolging van de financiering van de VMSW en het VWF en de dotatie aan Vlabinvest.

De medewerkers in de buitendiensten van de afdeling ondersteunen de lokale besturen bij hun lokaal woonbeleid en dragen - samen met de centrale medewerkers van het team Lokale besturen - bij tot het opvolgen van het bindend sociaal objectief en de programmatie van sociale huisvestingsprojecten. Ze geven advies aan ruimtelijke plannen met een relevantie voor woonbeleid.

2.2. Verwerkingsverantwoordelijke

Wonen in Vlaanderen is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat het agentschap beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Binnen Wonen in Vlaanderen is de afdeling Woonbeleid verantwoordelijk om in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze volgende persoonsgegevens te verwerken:

 • De persoonsgegevens van burgers bij gebruik van huurschatter.be ingevolge Art. 5.111 “De Vlaamse Regering stelt een webtoepassing ter beschikking aan huurders en verhuurders, die toelaat een inschatting te maken van de markthuurprijs van een woning op basis van de woningkenmerken, de ligging en het adres. Daarbij houdt ze rekening met de woonkwaliteit, met de omvang en de ligging van de woning, met het onderscheid tussen kamers en andere woningen en met eventuele specifieke woonvormen als vermeld in huurschatter.be/Privacy”.
 • De persoonsgegevens in onteigeningsdossiers ingevolge het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering.
 • De persoonsgegevens in het kader van subsidiedossiers van intergemeentelijke samenwerkingprojecten:
  • die voor de periode 2020-2025 een subsidiebelofte kregen op basis van het ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025;
  • die tot eind 2019 gesubsidieerd worden op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid of op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

3. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wonen in Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Daaronder vallen bijvoorbeeld het adres, het e-mailadres en paswoord wanneer u zich wenst te registreren voor het bewaren van opzoekingen binnen de webtoepassing huurschatter.be.

4. Categorieën van gegevens

Wij verwerken volgende categorieën van gegevens:

 • identificatiegegevens:
  • Naam medewerker IGS
  • Naam eigenaar
  • E-mail (enkel voor geregistreerde gebruikers)
  • Functie
 • woningkenmerken:
  • Adres van de (geschatte) woning
  • Classificatie van de woning

5. Waarvoor verwerken wij uw gegevens

 • Om u desgewenst op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen aangaande één of meerdere thema’s.
 • Om haar wettelijke verplichtingen en beleidsmatig toegewezen taken als overheidsinstelling na te komen.

6. Maatregelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

6.1. Bewaartermijn persoonsgegevens en dataminimalisatie

Wonen in Vlaanderen mag uw persoonsgegevens (e-mailadres en overige) niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

Deze persoonsgegevens die u zelf heeft doorgegeven worden bewaard voor de periode waarin u gebruik wenst te maken van ‘Mijn opzoekingen’ of waarin u gebruik wenst te maken van onze nieuwsbrief. U kan ten alle tijden uitschrijven via de link die in de nieuwsbrief staat vermeld.

6.2. Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Wonen in Vlaanderen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Het agentschap zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Zo worden de (persoons)gegevens indien nodig tijdens verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens plaats via een beveiligde verbinding. Het agentschap draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens volgens de geldende stand der techniek door middel van passende technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. Daarnaast is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot daartoe bevoegde medewerkers van het agentschap. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot deze persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

6.3. Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. In de verwerkingsovereenkomst met de derde partij worden de nodige waarborgen voorzien zodat uw persoonsgegevens worden beschermd.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

7. Uw privacy rechten

U heeft onder meer recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Een verzoek om een afschrift kunt u sturen aan:

Wonen in Vlaanderen
T.a.v. de Data Protection Officer (DPO)
Betreft: Verzoek privacyrechten
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel
E-mail: privacy.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Zie ook onze generieke Privacyverklaring voor meer informatie over uw privacyrechten en hoe u ons kunt contacteren. Wonen in Vlaanderen behandelt uw verzoek onverwijld en in ieder geval binnen 1 maand.

8. Over deze privacyverklaring

Deze specifieke privacyverklaring geldt voor de afdeling Woonbeleid binnen het agentschap Wonen-Vlaanderen. De onder Wonen in Vlaanderen ressorterende diensten en afdelingen kunnen aanvullende privacyverklaringen hebben. Voor specifieke informatie verwijst het agentschap naar het onderdeel waarmee u te maken heeft.

9. Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt regelmatig herzien. Wonen in Vlaanderen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is steeds beschikbaar op deze website.

Meer info over uw privacy bij het gebruik van de website: Privacyverklaring Wonen in Vlaanderen.

Meer info over cookies bij het gebruik van de website: Cookie Policy.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 februari 2023.