Gedaan met laden. U bevindt zich op: Machtigingen en protocollen VMSW Privacyverklaring Wonen in Vlaanderen

Machtigingen en protocollen VMSW

U vindt hier een overzicht van de machtigingen en protocollen die de VMSW en de woonactoren het recht geven om (uw) gegevens uit te wisselen met andere partijen.
We sorteerden ze van oud naar nieuw. Woonactoren kunnen op hun website of documenten doorverwijzen naar deze webpagina.

 1. KB van 22 mei 2001 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het identificatienummer wat betreft de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen (PDF bestand opent in nieuw venster)
 2. RR nr. 41/2007 van 12 december 2007. Machtiging aan de VMSW tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001 (gegevens + begunstigden) (PDF bestand opent in nieuw venster)
 3. Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009. Machtiging aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen (PDF bestand opent in nieuw venster)
 4. Beraadslaging RR nr. 70/2009 van 18 november 2009. Aanvraag tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 (PDF bestand opent in nieuw venster)
 5. Beraadslaging VTC nr. 01/2010 van 17 februari 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de stad Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens, afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (PDF bestand opent in nieuw venster)
 6. Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de VREG voor de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en van de netbeheerders (Eandis en Infrax) (PDF bestand opent in nieuw venster)
 7. Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de mededeling van woninggegevens aan de stad Gent (PDF bestand opent in nieuw venster)
 8. Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan het agentschap Wonen (PDF bestand opent in nieuw venster)
 9. Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012 tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het agentschap Wonen Vlaanderen met het oog op de uitkering van een huurpremie aan kandidaat-huurders van een sociale woning (PDF bestand opent in nieuw venster)
 10. Beraadslaging nr. 11/088 van 8 november 2011, gewijzigid op 3 april 2012, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf aan de financiële instellingen met het oog op het toekennen van de promotievergoeding(PDF bestand opent in nieuw venster)
 11. Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012. Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen (PDF bestand opent in nieuw venster)
 12. Beraadslaging RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 34/2011 van 18 mei 2011 tot de doelgroepen van de VMSW en aanvraag van de VMSW tot uitbreiding van de machtiging, verleend bij KB van 22 mei 2001 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het identificatienummer wat betreft de Vlaamse Huiisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen met betrekking tot de opslag van het rijksregisternummer van individuele VPN SSL gebruikers op basis van de e-ID (PDF bestand opent in nieuw venster)
 13. Beraadslaging VTC nr. 20/2012 van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens kandidaat sociale huurder zijn door de onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN) aan de sociale verhuurders en Inspectie RWO(PDF bestand opent in nieuw venster)
 14. Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door de sociale verhuurders aan de onthaalbureaus (OB) en de Huizen van het Nederlands (HvN) (PDF bestand opent in nieuw venster)
 15. Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 tot vaststelling van de niet-tussenkomst van de kruispuntbank van de sociale zekerheid bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands, de VMSW en de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) (PDF bestand opent in nieuw venster)
 16. Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur (PDF bestand opent in nieuw venster)
 17. Beraadslaging RR nr. 48/2013 van 19 juni 2013: aanvraag van Vlabinvest om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de beoordeling van aanvragen van kandidaat-huurders, - kopers en -erfpachters (PDF bestand opent in nieuw venster)
 18. Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door een sociaal verhuurkantoor (SVK) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en omgekeerd (PDF bestand opent in nieuw venster)
 19. Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 tot vaststelling van de niet-tussenkomst van de kruispuntbank sociale zekerheid bij bepaalde mededelingen van persoonsgegevens door of aan de VMSW(PDF bestand opent in nieuw venster)
 20. Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat) sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (PDF bestand opent in nieuw venster)
 21. Beraadslaging RR nr. 79/2013 van 11 december 2013. Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001 en de uitgebreide machtiging door de beraadslaging RR nr. 41/2007 (PDF bestand opent in nieuw venster)
 22. Beraadslaging VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014 voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van onroerende goederen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en van sociale huurders aan wie doorverhuurd wordt, door een SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) in het kader van het toekennen van een verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing. (PDF bestand opent in nieuw venster)
 23. Beraadslaging RR nr. 15/2014 van 19 februari 2014 tot machtiging voor het meedelen van het rijksregisternummer van eigenaars van onroerende goederen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) door een SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen(PDF bestand opent in nieuw venster)
 24. Beraadslaging RR nr. 16/2014 van 19 februari 2014. Uitbreiding van bij beraadslaging RR nr. 34/2011 verleende machtiging tot de personeelsleden en externe medewerkers van Vlaamse instanties die deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid, zoals de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (PDF bestand opent in nieuw venster)
 25. Beraadslaging VTC nr 09/2014 van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat) huurders en leden van hun huishouden door de sociale huisvestingsmaatschappijen(PDF bestand opent in nieuw venster)
 26. Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Directie-Generaal personen met een handicap van de federale overheidsdienst sociale zekerheid aan de VMSW, de maatschappijen voor sociale huisvesting en de kantoren voor sociale verhuur, door middel van de webservice handiflux, voor het verstrekken van sociale leningen en het verhuren en verkopen van sociale woningen en kavels (PDF bestand opent in nieuw venster)
 27. Beraadslaging VTC nr. 09/2015 van 18 februari 2015 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van kandidaten sociale huurders door een Sociale Huisvestigingsmaatschappij (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Intercommunale Leidal in het kader van beleidsvoering - en voorbereiding van het lokaal woonbeleid (PDF bestand opent in nieuw venster)
 28. Beraadslaging VTC nr. 08/2015 van 25 maart 2015 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders en hun partner door sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) aan sociale verhuurkantoren (SVK), via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (PDF bestand opent in nieuw venster)
 29. Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan de OCMW in het kader van ondersteuning bij het verkrijgen van een huurpremie (pdf - 161 kB)(PDF bestand opent in nieuw venster)
 30. Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015 betreffende de mededeling van adressen van sociale woningen en gronden gekend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse gemeenten aan het agentschap Wonen-Vlaanderen (PDF bestand opent in nieuw venster)
 31. Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vlaamse Lokale Woonactoren (PDF bestand opent in nieuw venster)
 32. Beraadslaging VTC nr. 03/2015 van 2 september 2015 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van eigen personeelsleden door het Agentschap voor Overheidsdiensten (AgO), het departement Informatie Vlaanderen (DIV), het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ), de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) aan het Agentschap Overheidsdiensten (AGO) in het kader van de opvolging en bijsturing van het personeelsbeleid van de Vlaamse Overheid (PDF bestand opent in nieuw venster)
 33. Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016 tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een huursubsidie genieten en de personen die aanspraak kunnen maken op de huursubsidie vanuit het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de OCMW in het kader van het beheer van het OCMW-dossier (waaronder het beheer van de dossiers voor huursubsidie) (PDF bestand opent in nieuw venster)
 34. Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016 over de mededeling van persoonsgegevens uit het pensioenkadaster aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de andere actoren van de Vlaamse sociale huisvesting (PDF bestand opent in nieuw venster)
 35. Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016. Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen. Aanpassing van beraadslaging (PDF bestand opent in nieuw venster)
 36. Beraadslaging nr. 17/085 van 3 oktober 2017 over de mededeling van persoonsgegevens door de rijksdienst voor arbeidsvoorziening aan de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen en de andere actoren van de Vlaamse sociale huisvesting(PDF bestand opent in nieuw venster)
 37. Beraadslaging RR nr 21/2015 van 25 maart 2015 algemene machtiging om het rijksregisternummer te gebruiken bij aanwending van het Federal Authentication Service-systeem van FEDICT voor het toegangs- en gebruikersbeheer van de informatietoepassin die ontwikkeld zijn voor opdrachten van algemeen belang (PDF bestand opent in nieuw venster)
 38. Beraadslaging VTC nr. 38/2017 van 25 oktober 2017 aanvraag tot machtiging voor het meedelen van inburgeraars en cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) vanuit de Kruispuntbank Inburgering (KBI) van het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de sociale verhuurders en de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de toepassingen van de taalkennisvereiste (PDF bestand opent in nieuw venster)
 39. Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen – Aanpassing van beraadslaging FO nr. 36/2016 (Beraadslaging FO 02/2018) (PDF bestand opent in nieuw venster)
 40. Beraadslaging RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 om toegang te krijgen tot de gegevens betreffende de rechtsbekwaamheid en het bewind (PDF bestand opent in nieuw venster)
 41. Beraadslaging RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018 tot aanpassing van de rechtsgrond van beraadslaging RR nr, 41/2007 van 12 december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001 (RN-MA-2017-090) (PDF bestand opent in nieuw venster)
 42. Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019 over de mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de erkenning van de handicap in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, door het Vlaams agentschap kind en gezin aan diverse organisaties (PDF bestand opent in nieuw venster)

Vanaf 2023 gingen de meeste taken van de VMSW over naar het agentschap Wonen in Vlaanderen. De protocollen die door Wonen in Vlaanderen sinds dan afgesloten zijn vindt u op een andere webpagina.