Gedaan met laden. U bevindt zich op: Arbeidsongeval Definities

Arbeidsongeval

Hoe interpreteert u een arbeidsongeval binnen de rapportering van de Vlaamse overheid?

 • Arbeidsongeval op het werk: Het arbeidsongeval vindt plaats tijdens en door de uitvoering van het ambt of de arbeidsovereenkomst.
 • Arbeidsongeval op weg naar en van het werk: Het arbeidsongeval gebeurt als het personeelslid zich van de verblijfplaats begeeft naar de plaats van tewerkstelling of omgekeerd.
 • Aangifte van een arbeidsongeval: Elk ongeval dat aanleiding kan geven tot een arbeidsongeval en waarvoor een aangifte is gebeurd. De verzekeraar erkent niet noodzakelijk het aangegeven ongeval als arbeidsongeval.

Een overzicht van de definities na consolidatie

 • Arbeidsongeval met tijdelijke arbeidsongeschiktheid: Een arbeidsongeval waarbij het letsel bij het personeelslid na verloop van tijd volledig herstelt en nadien geen invloed meer uitoefent op de mate van arbeidsgeschiktheid.
 • Arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid: Bij dit type arbeidsongeval is het voor het personeelslid niet meer mogelijk om terug te keren naar de mate van arbeidsgeschiktheid van voor het ongeval en dit omwille van de gevolgen van het door het ongeval opgelopen letsel. De betrokkene is hierdoor in een bepaalde mate ongeschikt. Naargelang de impact van het arbeidsongeval kan het personeelslid gedeeltelijk of volledig blijvend ongeschikt zijn. Bij een volledig blijvende ongeschiktheid kan het personeelslid geen regelmatige inkomsten meer verwerven door zijn werk.
 • Ernst van een arbeidsongeval: Voor elk arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid of met dodelijke afloop bepaald aan de hand van zgn. ‘forfaitaire dagen’.
  • Op basis van de aard van het letsel wordt aan elke blijvende ongeschiktheid een waarde toegekend, uitgedrukt in een percentage op basis van de waarden vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Deze percentages worden vervolgens vermenigvuldigd met 7.500.
   Voorbeeld: Voor een ongeval met een blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid van 15%, is de berekening: 7.500 x 15% = 1.125 dagen.
  • Een dodelijk ongeval of een ongeval met een blijvende volledige ongeschiktheid tot gevolg wordt een waarde van 7.500 dagen toegekend.
 • Percentage personeelsleden met een arbeidsongeval: Bij de berekening wordt uitgegaan van de veronderstelling dat een personeelslid in één jaar slechts één arbeidsongeval kan hebben gehad. Het totaal aantal ongevallen wordt gedeeld door het totaal aantal personeelsleden op 31 december van het betrokken jaar.

De definities zijn gebaseerd op de definities die de federale overheid hanteert. Raadpleeg de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (WASO)(opent in nieuw venster) voor meer details