Gedaan met laden. U bevindt zich op: Abattement in de erfbelasting voor een erfopvolger met een handicap

Abattement in de erfbelasting voor een erfopvolger met een handicap

Personen met een handicap krijgen een vrijstelling van de erfbelasting (abattement) op een deel van de waarde van hun aandeel in de nalatenschap.

Voorwaarden

Personen met een handicap komen in volgende gevallen in aanmerking voor een vrijstelling:

  • de feiten die de handicap veroorzaakt hebben, moeten vastgesteld worden voor de persoon 65 jaar is.
  • door een lichamelijke of psychische handicap is het verdienvermogen verminderd tot 1/3de of minder van wat een persoon zonder handicap kan verdienen.
  • de persoon met een handicap heeft een volledig gebrek aan zelfredzaamheid of een vermindering ervan van tenminste 9 punten.
  • u bent als arbeidsongeschikt erkend en na één jaar van primaire arbeidsongeschiktheid als invalide door het RIZIV erkend. De arbeidsongeschiktheid 52 weken voorafgaand aan de invaliditeit mag niet meegerekend worden. Ook hier dient het verdienvermogen 1/3 of minder te zijn.
  • de persoon met handicap is door een administratieve of gerechtelijke beslissing voor tenminste 66 % blijvend fysiek of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard.
  • het attest van handicap moet geldig zijn op de datum van het overlijden van de erflater.

Bedrag van het abattement

De omvang van het abattement is afhankelijk van:

  • de leeftijd van de betrokken erfopvolger;
  • de toepasselijke tariefcategorie.

De toepassing van het abattement kan uiteraard niet leiden tot een “negatief” bedrag aan erfbelasting. Als de nettoverkrijging van de gehandicapte erfopvolger minder bedraagt dan het abattement, is er nul euro erfbelasting verschuldigd en gaat het niet gebruikte gedeelte van het abattement verloren.

Procedure

Als u denkt in aanmerking te komen voor de vrijstelling, dan kunt u dit aankruisen op het aangifteformulier nalatenschap, onder de rubriek 'Gunstregelingen' ,bij abattement voor een persoon met een handicap.

Als de erfopvolger in het Vlaamse Gewest woont, moet geen attest van handicap toegevoegd worden. In Wallonië of Brussel gedomicilieerde erfopvolgers dienen hun recht op het abattement te bewijzen door voorlegging van een geldig invaliditeitsattest.

Bent u vergeten om dit aan te geven op het aangifteformulier van de nalatenschap, dan kunt u de vrijstelling nadien nog bekomen door een bezwaar in te dienen.

Aangifte abattement voor een persoon met een handicap
Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, in te vullen indien u wenst te genieten van deze vrijstelling.

Wat met andere verminderingen?

De toekenning van de voetvrijstelling heeft geen invloed op de andere verminderingen waarop men recht heeft. Deze verminderingen zullen worden berekend alsof de voetvrijstelling niet zou worden toegekend. Het is evenwel niet de bedoeling dat wanneer het totaal aan verminderingen de rechten overstijgen, een bedrag zou worden uitgekeerd aan de gehandicapte persoon. Het bedrag van de vermindering blijft in dat geval beperkt tot het bedrag van de rechten.