Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van erfbelasting van maatschappelijke rechten in vennootschappen, opgericht voor realisatie en/of financiering van investeringsprogramma's van serviceflats

Vrijstelling van erfbelasting van maatschappelijke rechten in vennootschappen, opgericht voor realisatie en/of financiering van investeringsprogramma's van serviceflats

Er wordt een vrijstelling van successierechten toegekend voor de maatschappelijke rechten of de tegenwaarde ervan in een vennootschap die door de Vlaamse Regering is erkend in het kader van de financiering en de realisatie van serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening.

Voorwaarden

Om erkend te zijn door de Vlaamse Regering moet deze vennootschap minstens voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. haar maatschappelijke zetel moet gevestigd zijn binnen de EER;
 2. de vennootschap moet opgericht zijn na 1 januari 1995;
 3. vanaf het ogenblik van uitgifte van de maatschappelijke rechten, en minstens tot 27 november 2012 uitsluitend het financieren en realiseren van projecten inzake het tot stand brengen van serviceflatgebouwen tot doel hebben gehad;
 4. vanaf 27 november 2012:
 • voor wat het Vlaamse Gewest betreft: uitsluitend
  • het financieren en realiseren van projecten inzake het tot stand brengen van serviceflatgebouwen
  • of het financieren en realiseren van projecten inzake onroerende goederen voor voorzieningen in het kader van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009
  • of het financieren en realiseren van projecten inzake onroerende goederen voor personen met een handicap tot doel hebben;
 • voor wat de Europese Economische Ruimte, uitgezonderd het Vlaamse Gewest betreft, uitsluitend het financieren en realiseren van gelijkaardige projecten inzake onroerende goederen tot doel hebben;

5. de gelden, die werden ingezameld ingevolge de uitgifte van de maatschappelijke rechten integraal besteden of besteed hebben aan projecten binnen de Europese Economische Ruimte.

Bijkomende modaliteiten en voorwaarden

De Vlaamse Regering stelt de eventuele bijkomende modaliteiten en voorwaarden vast.

Voldoet de vennootschap aan deze voorwaarden, dan moet u tevens aan volgende vereisten voldoen om een vrijstelling te bekomen:

 • de maatschappelijke rechten moeten verworven zijn door de overledene of zijn echtgenoot:
  • minstens 5 jaar voor het openvallen van de nalatenschap en uiterlijk in het jaar 2005
 • gedurende dezelfde termijn waren deze maatschappelijke rechten ingeschreven op naam van de overledene of zijn echtgenoot.

Wordt de erkenning door de Vlaamse Regering ingetrokken, dan wordt de vrijstelling beperkt tot de waarde op de datum van de intrekking van de vrijstelling, voor zover de maatschappelijke rechten volgestort werden voor de intrekking van de erkenning.

Procedure

Deze vrijstelling dient te worden aangevraagd in het aangifteformulier, onder de rubriek 'Gunstregelingen'.

Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, in te vullen om van deze vrijstelling te genieten.
Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, in te vullen om van deze vrijstelling te genieten.