Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie betaalt de planbatenheffing?

Wie betaalt de planbatenheffing?

Wie op het ogenblik dat het RUP in werking treedt de eigenaar is van de percelen, moet de planbatenheffing betalen.

Volle of blote eigenaar

  • De heffing is verschuldigd door diegene die het volle of blote eigendomsrecht heeft, of een deel van dit volle of blote eigendomsrecht, over de percelen op het ogenblik van inwerkingtreding van het betrokken ruimtelijk uitvoeringsplan. De datum van inwerkingtreding van een RUP is de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad plus veertien dagen. De datum waarop het RUP in werking treedt, is dus niet de datum waarop het definitief goedgekeurd of vastgesteld werd.
  • Zijn er meerdere eigenaars onderworpen aan de heffing? Dan zijn ze elk afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde planbatenheffing. Dit betekent dat het volledige bedrag geëist kan worden van één van de eigenaars die belastingplichtige is. De verdeling moet u dan onderling regelen.

Overdracht heffingsplicht

De heffingsplicht gaat over op de natuurlijke persoon of op de rechtspersoon waaraan het volle of naakte eigendomsrecht “kosteloos of ingevolge erfopvolging of testament wordt overgedragen”.

Dat betekent dat als u een perceel grond waarvoor een planbatenheffing bestaat (die nog niet is betaald), aan uw kinderen schenkt, dat uw kinderen in uw plaats de belasting zullen moeten betalen op het moment dat zij het perceel verkopen of er een bouw- of verkavelingsvergunning voor wordt afgeleverd.