Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het verkooprecht bij de aankoop van een woning voor sociale verhuur

Het verkooprecht bij de aankoop van een woning voor sociale verhuur

Bij de aankoop van een woning voor sociale verhuur kan, indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden, genoten worden van een verminderd tarief van 7%.

Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief te kunnen genieten:

  • de koper is een natuurlijk persoon
  • het moet gaan om een zuivere aankoop, ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking
  • de geheelheid volle eigendom wordt aangekocht; de aankoop van een onverdeeld deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld volstaat dus niet.
  • aankoop van een woning die nadien sociaal verhuurd wordt:
    • de aankoop moet een woning betreffen. Een woning is een onroerend goed dat hoofdzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van dit tarief.
    • de koper moet binnen een termijn van drie jaar na het verlijden van de aankoopakte voor het aangekochte goed een huurovereenkomst met een minimumduur van 9 jaar afsluiten met een erkende woonmaatschappij. De koper stuurt als bewijs een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst aan de Vlaamse Belastingdienst, binnen de drie jaar en zes maanden na het verlijden van de aankoopakte.

Tarief

De koper van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed moet slechts 7% registratiebelasting betalen als het gaat om de aankoop van een woning die nadien via een sociaal verhuurkantoor verhuurd wordt, en als hij daarbij aan een aantal voorwaarden voldoet.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief wordt toegepast.

Teruggave

Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.

Het kan gebeuren dat u, die onmiddellijk aanspraak had kunnen maken op het verlaagd tarief voor een woning van sociaal verhuur, dit verlaagd tarief niet heeft ingeroepen, zodat de aankoop belast werd tegen het tarief van 12%. U kan dit verlaagd tarief nog achteraf inroepen, zonder dat er hiervoor een specifieke reden moet zijn.

De teruggave moet worden gevraagd door het indienen van een verklaring waarin de vermeldingen voorkomen die vereist zijn voor de toepassing van gevraagde tarief. Deze verklaring moet worden ingediend binnen een termijn van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin het verkooprecht opeisbaar is geworden. U kan zelf een verklaring opstellen of gebruik maken van het formulier dat u terugvindt op onze formulierenpagina.

Het bedrag van de teruggave is gelijk aan het verschil tussen het aanvankelijk geheven verkooprecht en het bedrag geheven tegen het later gevraagde verlaagde tarief.

Controle achteraf en sancties

Als het vereiste huurcontract niet tijdig wordt voorgelegd aan de Vlaamse Belastingdienst, en de verbintenis dus niet werd nagekomen, zijn er aanvullende rechten en een belastingverhoging van 20 procent op de aanvullende rechten verschuldigd.