Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bomen kappen in een bos

Bomen kappen in een bos

Voor het kappen van bomen in een bos hebt u een vergunning of machtiging nodig. 
Afhankelijk van de reden van kapping spreekt men van een kapmachtiging of omgevingsvergunning met ontbossing.

Procedures voor de aanvraag van een kapmachtiging of omgevingsvergunning met ontbossing.

Bij het kappen van bomen binnen bosverband wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Het kappen van bomen binnen het kader van duurzaam bosbeheer, bv. dunningen, kappen om veiligheidsredenen of kappen om sanitaire redenen (ziekte…).
  Voor alle kappingen in bos die niet leiden tot ontbossing moet je een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Let op:
Dit geldt ook voor dode of zieke bomen.

 • Bomen kappen om aan de grond een andere functie of doel (grondgebruik) te geven (bv. woningbouw, tuinaanleg, doorgangswegen, omzet naar landbouwgebruik of weiland, …).
  Hierbij wordt de grond niet meer of maar deels opnieuw bebost en spreken we van een ontbossing.
  Vergunning dient aangevraagd te worden bij de gemeente.

Mogelijkheid 1: de kap gebeurt in het kader van bosbeheer, kappingen om veiligheidsredenen of omwille van sanitaire redenen.

Aanvragen tot het verkrijgen van een kapmachtiging gebeuren via het kapmachtigingenloket dat u kan bereiken via de dienstensite van het Agentschap voor Natuur en Bos (https://eloket.natuurenbos.be/kapmachtiging/(opent in nieuw venster)). Iedereen heeft toegang tot dit loket.

 • Stap 1

  Is de kap opgenomen in een goedgekeurd beheerplan?

  Als de kapping is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan, dan hebt u geen vergunningen nodig.
  U mag de bomen kappen zoals beschreven in het beheerplan.

  Via de website geopunt.be(opent in nieuw venster) kan u dit raadplegen.
  Werkwijze:
  => lagen => lagen toevoegen => Natuur en Milieu => Natuur => Natuurbeheerplannen

  Indien het opgezochte perceel op deze kaart aangeduid wordt , kan u de informatie van het betreffende beheerplan raadplegen door op het perceel te klikken.

 • Stap 2

  Is de kap nodig voor de veiligheid (acuut gevaar) of omdat de bomen ziek (sanitaire redenen) zijn?

  Deze procedure is een uitzonderingsprocedure en niet bedoeld voor regulier bosbeheer.

  Wanneer er direct gevaar dreigt om personen te verwonden, eigendommen te beschadigen, dient u dit binnen 24 uur na de kapping via mail aan het Agentschap voor Natuur en Bos te melden.

  Wanneer het gaat over kappingen omwille van ziekte of ter voorkoming van ziekten (sanitaire redenen), dient u dit 14 dagen voor de kapping via mail aan het Agentschap voor Natuur en Bos te melden.

  Deze mail moet zeker volgende gegevens bevatten:

  • Naam + adres aanvrager
  • Aantal gevaarlijke bomen
  • Reden van het acuut gevaar (opgelijst per boom aangetoond met foto’s)
  • Volledige liggingsgegevens (kadastrale info, volledig adres, gemeente,…)
  • Aanduiding op plan van waar deze bomen zich bevinden op het perceel.

  Na de kapping dient u zo spoedig mogelijk een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voor te leggen.
  Dit kan via dezelfde procedure als voor het aanvragen van een kapmachtiging.

  Vermeld in dat geval duidelijk in het loket dat de kapping al uitgevoerd is en waarom.

 • Stap 3

  Beantwoordde u de eerste 2 vragen met nee?

  Als geen van de bovenstaande gevallen van toepassing zijn, dan moet u een kapmachtiging aanvragen.

Mogelijkheid 2: de kap gebeurt in het kader van ontbossing

Onder ontbossen verstaan we iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven.

In principe is ontbossen verboden in Vlaanderen, maar er gelden 4 uitzonderingen op het ontbossingsverbod:

 • Ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang;
 • Ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin en zones die hiermee gelijk te stellen zijn;
 • Ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling;
 • Ontbossing in functie van vastgestelde natuurdoelen op voorwaarde dat de ontbossing is opgenomen in een goedgekeurd natuurbeheerplan.

Voor alle andere ontbossingen, voorziet de Vlaamse regering in de mogelijkheid om een ontheffing van het ontbossingsverbod te bekomen.