Procedure

Bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning tot ontbossing (opent in nieuw venster), moet u al een compensatievoorstel voegen. U kunt dit doen aan de hand van het formulier Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden (opent in nieuw venster) (docx).

Uw aanvraag wordt door de vergunningverlenende overheid doorgestuurd naar de dienst AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor advies en goedkeuring. Pas wanneer het compensatievoorstel goedgekeurd wordt, kan de omgevingsvergunning tot ontbossing worden verleend.

Uitzonderingen

Spontane bebossing
Er is geen compensatieplicht voor gronden die spontaan zijn bebost na 1990, als die bebossing jonger is dan 22 jaar.

Woningbouw
Er is geen compensatieplicht als u ontbost om een woning te bouwen. Deze uitzondering geldt voor het ontbossen van de eerste 5 are op een kavel kleiner dan 12 are in zones met als bestemming woongebied. U kunt deze uitzondering maar eenmaal krijgen en u mag op datum van de aanvraag nog niet over de volle eigendom van een woning beschikken.

Wetgeving

  • Artikel 90bis van het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod tot ontbossing.
  • Besluit Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing.
Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://www.natuurenbos.be
Email
anb@vlaanderen.be
Fax
02 553 81 05
Telefoon
02 553 81 02