Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actualisatie bandingfactoren voor brandstoftechnologieën in 2024

Actualisatie bandingfactoren voor brandstoftechnologieën in 2024

In het Energiedecreet werd vorig jaar voorzien dat in de toekomst niet alleen de steunhoogtes (bandingfactoren) voor projecten op basis van wind en zon jaarlijks moeten geactualiseerd worden, maar ook de bandingfactoren voor technologieën op basis van brandstoffen. Het gaat om bijna 150 bijkomend te actualiseren berekeningen van de onrendabele toppen waar concrete projecten toe behoren. Dit initiatief staat op geen enkele wijze ter discussie.

De afgelopen maanden werd een ontwerpbesluit opgesteld en besproken met stakeholders, en een eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 februari 2023. Inmiddels is gebleken dat dit besluit ook zal moeten voorgelegd worden aan de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit), na de inmiddels gekende uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Het uitvoeringsbesluit moet ook nog opnieuw naar de Vlaamse Regering, de marktbevraging moet verder verwerkt worden en de berekeningen van de onrendabele toppen volgens de nog vast te leggen berekeningsmethode moeten ook voorgelegd worden aan de stakeholders. Door deze procedure is de timing om vanaf 2023 te actualiseren en de steun aan te passen vanaf 1 augustus 2023 niet meer haalbaar.

Tegelijk wordt de sector recent geconfronteerd met een energiecrisis en willen we daarom de exploitanten meer tijd geven om zich voor te bereiden op deze actualisaties, en de actualisatie in 2024 afstemmen op en laten samensporen met de jaarlijkse actualisaties voor wind en zon.

Tot slot zullen we de opmerkingen van stakeholders en hun bijkomende input beter kunnen onderzoeken.

De actualisaties voor wind en zon die reeds sinds 2013 worden geactualiseerd, gaan dit jaar en volgend jaar volgens de gewone timing door. In 2024 zullen de actualisaties voor technologieën op basis van brandstof daar aan toegevoegd worden.